ListViewInsertEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemInserting.Provides data for the ItemInserting event.

public ref class ListViewInsertEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class ListViewInsertEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type ListViewInsertEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class ListViewInsertEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
ListViewInsertEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ListViewInsertEventArgs obiektu do anulowania operacji wstawiania, jeśli element danych zawiera pustą wartość.The following example shows how to use the ListViewInsertEventArgs object to cancel an insert operation if the data item contains an empty value.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, czyli potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.This example contains a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">
  
 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }

 //<Snippet2>
 void ContactsListView_ItemInserting(Object sender, ListViewInsertEventArgs e)
 {
  // Iterate through the values to verify if they are not empty.
  foreach (DictionaryEntry de in e.Values)
  {
   if (de.Value == null)
   {
    Message.Text = "Cannot insert an empty value.";
    e.Cancel = true;
   }
  }
 }
 //</Snippet2>

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.ItemInserting Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.ItemInserting Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemInserting="ContactsListView_ItemInserting" 
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
       &nbsp;
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
       &nbsp;
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#B0C4DE">
      <td valign="top">
       <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
        AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
        AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel" 
        AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
       <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.Contact
            ([FirstName], [LastName], [EmailAddress], [PasswordHash], [PasswordSalt]) 
            Values(@FirstName, @LastName, @EmailAddress, '', '');
            SELECT @ContactID = SCOPE_IDENTITY()">
    <InsertParameters>
     <asp:Parameter Name="FirstName" />
     <asp:Parameter Name="LastName" />
     <asp:Parameter Name="EmailAddress" />
     <asp:Parameter Name="ContactID" Type="Int32" Direction="Output" />
    </InsertParameters>
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub

 '<Snippet2>
 Sub ContactsListView_ItemInserting(ByVal sender As Object, _
                   ByVal e As ListViewInsertEventArgs)
 
  ' Iterate through the values to verify if they are not empty.
  For Each de As DictionaryEntry In e.Values
   If de.Value Is Nothing Then
    Message.Text = "Cannot insert an empty value."
    e.Cancel = True
   End If
  Next
 End Sub
 '</Snippet2>

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView.ItemInserting Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView.ItemInserting Example</h3>
      
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
   
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    OnItemInserting="ContactsListView_ItemInserting" 
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblProducts" width="640px">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
       &nbsp;
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
       &nbsp;
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#B0C4DE">
      <td valign="top">
       <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
        AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
        AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
       <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel" 
        AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
       <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>
      
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
     FROM Person.Contact"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.Contact
            ([FirstName], [LastName], [EmailAddress], [PasswordHash], [PasswordSalt]) 
            Values(@FirstName, @LastName, @EmailAddress, '', '');
            SELECT @ContactID = SCOPE_IDENTITY()">
    <InsertParameters>
     <asp:Parameter Name="FirstName" />
     <asp:Parameter Name="LastName" />
     <asp:Parameter Name="EmailAddress" />
     <asp:Parameter Name="ContactID" Type="Int32" Direction="Output" />
    </InsertParameters>
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ListViewFormant wywołuje ItemInserting zdarzenie po kliknięciu przycisku wstawiania w kontrolce, ale przed ListView wstawieniem rekordu przez formant.The ListView control raises the ItemInserting event when an Insert button in the control is clicked, but before the ListView control inserts the record. (Przycisk Wstaw to przycisk, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na "INSERT"). Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową przy każdym wystąpieniu tego zdarzenia.(An Insert button is a button whose CommandName property is set to "Insert".) This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs. Na przykład można sprawdzić poprawność lub kod HTML kodowania wartości rekordu, zanim zostanie on wstawiony do źródła danych.For example, you can validate or HTML-encode the values of a record before it is inserted it in the data source.

ListViewInsertEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń.A ListViewInsertEventArgs object is passed to the event-handling method. Ten obiekt pozwala określić wartość opcjonalnego argumentu polecenia, który jest wysyłany do ListView kontrolki.This object enables you to determine the value of an optional command argument that is sent to the ListView control. Możesz uzyskać dostęp do ListViewItem obiektu, który jest wstawiany przy użyciu Item właściwości.You can access the ListViewItem object that is being inserted by using the Item property. Możesz również odczytać lub zmodyfikować wartości pól dla nowego rekordu przy użyciu Values właściwości.You can also read or modify the field values for the new record by using the Values property. Aby anulować operację wstawiania, należy ustawić Cancel Właściwość na true .To cancel the insert operation, set the Cancel property to true.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewInsertEventArgs klasy, zobacz ListViewInsertEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the ListViewInsertEventArgs class, see the ListViewInsertEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewInsertEventArgs(ListViewItem)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewInsertEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewInsertEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
Item

Pobiera ListViewItem obiekt reprezentujący element danych, który ma zostać wstawiony.Gets a ListViewItem object that represents the data item to be inserted.

Values

Pobiera wartości dla rekordu do wstawienia.Gets the values for the record to insert.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też