ListViewPagedDataSource.AllowServerPaging Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest włączone stronicowanie oparte na serwerze.Gets or sets a value that indicates whether server-based paging is enabled.

public:
 property bool AllowServerPaging { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowServerPaging { get; set; }
member this.AllowServerPaging : bool with get, set
Public Property AllowServerPaging As Boolean

Wartość właściwości

truew przypadku włączenia stronicowania opartego na serwerze; w przeciwnym razie. falsetrue if server-based paging is enabled; otherwise, false.

Uwagi

Użyj właściwości AllowServerPaging , aby określić, czy jest włączone stronicowanie oparte na serwerze.Use the AllowServerPaging property to specify whether server-based paging is enabled. Jeśli ta właściwość jest ustawiona na true, obiekt źródła danych wykonuje stronicowanie oparte na serwerze.If this property is set to true, the data source object performs server-based paging. W przeciwnym razie formant wykonuje stronicowanie oparte na interfejsie użytkownika. ListViewOtherwise, the ListView control does UI-based paging. W stronicowaniu ListView opartym na interfejsie użytkownika kontrolka żąda wszystkich rekordów ze źródła danych i używa tylko tych dla bieżącej strony.In UI-based paging, the ListView control requests all the records from the data source and uses only the ones for the current page.

Dotyczy

Zobacz też