ListViewPagedDataSource.DataSource Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia źródło danych.Gets or sets the data source.

public:
 property System::Collections::IEnumerable ^ DataSource { System::Collections::IEnumerable ^ get(); void set(System::Collections::IEnumerable ^ value); };
public System.Collections.IEnumerable DataSource { get; set; }
member this.DataSource : System.Collections.IEnumerable with get, set
Public Property DataSource As IEnumerable

Wartość właściwości

Obiekt, który implementuje IEnumerable źródło danych.An object that implements IEnumerable that represents the data source.

Uwagi

DataSource Użyj właściwości, aby pobrać lub ustawić źródło danych, które jest stronicowane.Use the DataSource property to get or set the data source that is being paged.

Dotyczy

Zobacz też