ListViewPagedDataSource.DataSourceCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w źródle danych.Gets the number of items in the data source.

public:
 property int DataSourceCount { int get(); };
public int DataSourceCount { get; }
member this.DataSourceCount : int
Public ReadOnly Property DataSourceCount As Integer

Wartość właściwości

Liczba elementów w źródle danych.The number of items in the data source.

Wyjątki

Obiekt źródła danych nie implementuje ICollection interfejsu.The data source object does not implement the ICollection interface.

Uwagi

DataSourceCount Użyj właściwości, aby określić liczbę elementów znajdujących się w źródle danych.Use the DataSourceCount property to determine the number of items that are in the data source. Jeśli używane jest stronicowanie oparte na serwerze, wartość TotalRowCount właściwości jest zwracana; w przeciwnym razie łączna liczba elementów w źródle danych jest zwracana.If server-based paging is used, the value of the TotalRowCount property is returned; otherwise, the total number of items in the data source is returned.

Uwaga

Jeśli właściwość jest null, zwracana jest wartość 0. DataSourceIf the DataSource property is null, 0 is returned.

Dotyczy

Zobacz też