ListViewPagedDataSource.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ListViewPagedDataSource obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the ListViewPagedDataSource object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

falsewe wszystkich przypadkach.false in all cases.

Dotyczy

Zobacz też