ListViewPagedDataSource.StartRowIndex Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia indeks pierwszego rekordu wyświetlanego na stronie.Gets or sets the index of the first record displayed on the page.

public:
 property int StartRowIndex { int get(); void set(int value); };
public int StartRowIndex { get; set; }
member this.StartRowIndex : int with get, set
Public Property StartRowIndex As Integer

Wartość właściwości

Indeks pierwszego rekordu wyświetlanego na stronie.The index of the first record displayed on the page.

Dotyczy

Zobacz też