ListViewPagedDataSource.TotalRowCount Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia łączną liczbę elementów w źródle danych, gdy jest używane stronicowanie oparte na serwerze.Gets or sets the total number of items in the data source when server-based paging is being used.

public:
 property int TotalRowCount { int get(); void set(int value); };
public int TotalRowCount { get; set; }
member this.TotalRowCount : int with get, set
Public Property TotalRowCount As Integer

Wartość właściwości

Łączna liczba elementów w źródle danych, gdy jest używane stronicowanie oparte na serwerze.The total number of items in the data source when server-based paging is being used.

Dotyczy

Zobacz też