LoginFailureAction Wyliczenie

Definicja

Określa stronę, do której użytkownik będzie przechodził po nieudanej próbie logowania.Determines the page that the user will go to when a login attempt is not successful.

public enum class LoginFailureAction
public enum LoginFailureAction
type LoginFailureAction = 
Public Enum LoginFailureAction
Dziedziczenie
LoginFailureAction

Pola

RedirectToLoginPage 1

Przekierowuje użytkownika do strony logowania zdefiniowanej w plikach konfiguracji lokacji (Machine.config i Web.config).Redirects the user to the login page defined in the site's configuration files (Machine.config and Web.config).

Refresh 0

Odświeża bieżącą stronę, tak aby Login formant mógł wyświetlić komunikat o błędzie.Refreshes the current page so that the Login control can display an error message.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie wyliczenia, LoginFailureAction Aby ustawić FailureAction Właściwość w celu przekierowania użytkownika do strony logowania zdefiniowanej w pliku Web.config po nieudanej próbie logowania.The following code example demonstrates using the LoginFailureAction enumeration to set the FailureAction property to redirect the user to the login page defined in the Web.config file when a login attempt fails.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="False"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
{
  Login1.FailureAction = LoginFailureAction.RedirectToLoginPage;
}

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" FailureAction="RedirectToLoginPage"></asp:Login>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="False"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Login1.FailureAction = LoginFailureAction.RedirectToLoginPage
End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" FailureAction="RedirectToLoginPage"></asp:Login>
    </form>
  </body>
</html>

Dotyczy