LoginView Klasa

Definicja

Wyświetla odpowiedni szablon zawartości dla danego użytkownika na podstawie stanu uwierzytelniania i członkostwa w roli użytkownika.Displays the appropriate content template for a given user, based on the user's authentication status and role membership.

public ref class LoginView : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::INamingContainer
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.Web.UI.Themeable(true)]
public class LoginView : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.INamingContainer
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
[<System.Web.UI.Themeable(true)>]
type LoginView = class
  inherit Control
  interface INamingContainer
Public Class LoginView
Inherits Control
Implements INamingContainer
Dziedziczenie
LoginView
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić szablony dla każdego z trzech typów szablonów obsługiwanych przez LoginView formant.The following code example shows how to set templates for each of the three template types supported by the LoginView control.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <p>
        <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus></p>
      <p>
        <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
          <AnonymousTemplate>
            Please log in for personalized information.
          </AnonymousTemplate>
          <LoggedInTemplate>
            Thanks for logging in 
            <asp:LoginName id="LoginName1" runat="Server"></asp:LoginName>.
          </LoggedInTemplate>
          <RoleGroups>
            <asp:RoleGroup Roles="Admin">
              <ContentTemplate>
                <asp:LoginName id="LoginName2" runat="Server"></asp:LoginName>, you
                are logged in as an administrator.
              </ContentTemplate>
            </asp:RoleGroup>
          </RoleGroups>
        </asp:LoginView></p>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <p>
        <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus></p>
      <p>
        <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
          <AnonymousTemplate>
            Please log in for personalized information.
          </AnonymousTemplate>
          <LoggedInTemplate>
            Thanks for logging in 
            <asp:LoginName id="LoginName1" runat="Server"></asp:LoginName>.
          </LoggedInTemplate>
          <RoleGroups>
            <asp:RoleGroup Roles="Admin">
              <ContentTemplate>
                <asp:LoginName id="LoginName2" runat="Server"></asp:LoginName>, you
                are logged in as an administrator.
              </ContentTemplate>
            </asp:RoleGroup>
          </RoleGroups>
        </asp:LoginView></p>
    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

LoginViewKontrolka wyświetla różne szablony zawartości witryny sieci Web (lub "widoki") dla różnych użytkowników w zależności od tego, czy użytkownik jest uwierzytelniany, a jeśli tak, które role witryny sieci Web, do której należy.The LoginView control displays different Web site content templates (or "views") for different users, based on whether the user is authenticated and, if so, which Web site roles he or she belongs to.

Uwaga

Jeśli nie znasz zestawu kontrolek logowania dostępnych w programie ASP.NET, zobacz Omówienie kontrolek logowania ASP.NET przed kontynuowaniem.If you are not familiar with the set of login controls available in ASP.NET, see ASP.NET Login Controls Overview before continuing. Aby zapoznać się z listą innych tematów związanych z kontrolkami logowania i członkostwem, zobacz Zarządzanie użytkownikami przy użyciu członkostwa.For a list of other topics related to login controls and membership, see Managing Users by Using Membership.

Szablon przechowywany we AnonymousTemplate właściwości jest wyświetlany osobie odwiedzającej witrynę sieci Web, która nie została zarejestrowana.The template stored in the AnonymousTemplate property is displayed to any visitor to the Web site who has not logged in. Gdy użytkownik jest zalogowany, lokacja wyświetla szablon skojarzony z jednym z ról użytkownika we RoleGroups właściwości lub szablonem domyślnym określonym we LoggedInTemplate właściwości.Once a user is logged in, the site displays either a template associated with one of the user's roles in the RoleGroups property or the default template specified in the LoggedInTemplate property.

LoginViewKontrolka zarządza przełączaniem między różnymi szablonami po przypisaniu szablonów do dowolnych trzech właściwości szablonu LoginView klasy:The LoginView control manages switching among the various templates once you assign templates to any of the three template properties of the LoginView class:

 • AnonymousTemplate -Określa szablon, który ma być wyświetlany użytkownikom, którzy nie są zalogowani do witryny sieci Web.AnonymousTemplate - Specifies the template to display to users who are not logged in to the Web site. Zalogowani użytkownicy nigdy nie będą widzieć tego szablonu.Users who are logged in will never see this template.

 • LoggedInTemplate -Określa szablon domyślny, który ma być wyświetlany użytkownikom zalogowanym w witrynie sieci Web, ale nie należy do żadnych grup ról ze zdefiniowanymi szablonami.LoggedInTemplate - Specifies the default template to display to users who are logged in to the Web site but do not belong to any role groups with defined templates.

 • RoleGroups -Określa szablon do wyświetlania zalogowanych użytkowników, którzy są członkami ról ze zdefiniowanymi szablonami grupy ról.RoleGroups - Specifies the template to display to logged-in users who are members of roles with defined role-group templates. Szablony zawartości są skojarzone z określonymi zestawami ról w RoleGroup wystąpieniach.Content templates are associated with particular sets of roles in RoleGroup instances.

Szablony grup ról są przeszukiwane w kolejności, w jakiej są zdefiniowane w źródle.Role-group templates are searched in the order they are defined in the source. Dla użytkownika zostanie wyświetlony pierwszy zgodny szablon grupy ról.The first matching role-group template is displayed to the user. Jeśli użytkownik należy do więcej niż jednej roli, zostanie użyty pierwszy szablon grupy ról, który jest zgodny z żadną z ról użytkownika.If a user is a member of more than one role, the first role-group template that matches any of the user's roles is used. Jeśli do jednej roli jest skojarzony więcej niż jeden szablon, używany jest tylko pierwszy zdefiniowany szablon.If more than one template is associated with a single role, only the first defined template is used.

W poniższej tabeli opisano zachowanie LoginView kontrolki w przypadku używania różnych kombinacji szablonów.The following table describes the behavior of the LoginView control when various combinations of templates are used.

Właściwość zalogowanego szablonuLoggedIn Template Property Właściwość szablonu anonimowegoAnonymous Template Property Właściwość RoleGroupsRoleGroups Property Zachowanie widoku logowaniaLoginView behavior
Nie ustawionoNot set Nie ustawionoNot set Nie ustawionoNot set Nie wyświetla żadnej zawartości.Displays no content.
SetSet Nie ustawionoNot set Nie ustawionoNot set Wyświetla zawartość tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany.Displays content only when the user is logged in.
Nie ustawionoNot set SetSet Nie ustawionoNot set Wyświetla zawartość tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany.Displays content only when the user is not logged in.
Nie ustawionoNot set Nie ustawionoNot set SetSet Wyświetla pierwszy szablon w RoleGroups kolekcji, który odpowiada jednemu z ról użytkownika.Displays the first template in the RoleGroups collection that matches one of the user's roles. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, program nie wyświetla żadnej zawartości.If no match is found, displays no content.
SetSet SetSet Nie ustawionoNot set Jeśli użytkownik jest zalogowany, program wyświetla szablon określony we LoggedInTemplate właściwości.If the user is logged in, displays the template specified in the LoggedInTemplate property. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, program wyświetla szablon określony we AnonymousTemplate właściwości.If the user in not logged in, displays the template specified in the AnonymousTemplate property.
SetSet SetSet SetSet Jeśli użytkownik jest zalogowany, program wyświetli pierwszy szablon w RoleGroups kolekcji, który odpowiada jednemu z ról użytkownika.If the user is logged in, displays the first template in the RoleGroups collection that matches one of the user's roles. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, program wyświetli szablon określony we LoggedInTemplate właściwości.If no match is found, displays the template specified in the LoggedInTemplate property. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, program wyświetla szablon określony we AnonymousTemplate właściwości.If the user is not logged in, displays the template specified in the AnonymousTemplate property.
SetSet Nie ustawionoNot set SetSet Jeśli użytkownik jest zalogowany, program wyświetli pierwszy szablon w RoleGroups kolekcji, który odpowiada jednemu z ról użytkownika.If the user is logged in, displays the first template in the RoleGroups collection that matches one of the user's roles. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, program wyświetli szablon określony we LoggedInTemplate właściwości.If no match is found, displays the template specified in the LoggedInTemplate property. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, nic nie zostanie wyświetlone.If the user is not logged in, nothing is displayed.
Nie ustawionoNot set SetSet SetSet Jeśli użytkownik jest zalogowany, program wyświetli pierwszy szablon w RoleGroups kolekcji, który odpowiada jednemu z ról użytkownika.If the user is logged in, displays the first template in the RoleGroups collection that matches one of the user's roles. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, nic nie zostanie wyświetlone.If no match is found, nothing is displayed. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, program wyświetla szablon określony we AnonymousTemplate właściwości.If the user is not logged in, displays the template specified in the AnonymousTemplate property.

AnonymousTemplateI LoggedInTemplate może być używany z dowolnym schematem uwierzytelniania, który ustawia Name Właściwość Page User właściwości obiektu.The AnonymousTemplate and LoggedInTemplate can be used with any authentication scheme that sets the Name property of the Page object's User property. Należy skonfigurować zarządzanie rolami, aby używać RoleGroups właściwości do definiowania szablonów opartych na roli użytkownika w witrynie sieci Web.You must configure role management to use the RoleGroups property to define templates base on the user's role on the Web site. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zarządzania rolami.For more information, see Understanding Role Management.

FocusMetoda nie ustawia początkowego fokusu strony sieci Web na LoginView kontrolkę ani żadnej z jej formantów podrzędnych.The Focus method does not set the initial focus of the Web page to the LoginView control, or any of its child controls. Kontrolki zawarte w LoginView kontrolce są tworzone po PreRender zdarzeniu.Controls contained in the LoginView control are created after the PreRender event. Aby ustawić fokus kontrolki podrzędnej zawartej w LoginView , obsłużyć On_PreRender i wywołać Focus metodę.To set the focus to a child control contained by the LoginView, handle the On_PreRender and call its Focus method. Możesz również użyć ViewChanging zdarzeń i, ViewChanged Aby programowo uzyskać dostęp do kontrolek w LoginView szablonach kontrolek.You can also use the ViewChanging and ViewChanged events to programmatically access the controls in the LoginView control templates.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:LoginView 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    OnViewChanged="ViewChanged event handler" 
    OnViewChanging="ViewChanging event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    Visible="True|False" 
> 
        <AnonymousTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </AnonymousTemplate> 
        <LoggedInTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </LoggedInTemplate> 
        <RoleGroups> 
                <asp:RoleGroup 
                    Roles="string" 
        > 
                        <ContentTemplate> 
              <!-- child controls --> 
                        </ContentTemplate> 
                </asp:RoleGroup> 
        </RoleGroups> 
</asp:LoginView> 

Konstruktory

LoginView()

Inicjuje nowe wystąpienie LoginView kontrolki.Initializes a new instance of the LoginView control.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AnonymousTemplate

Pobiera lub ustawia szablon, który ma być wyświetlany użytkownikom, którzy nie są zalogowani do witryny sieci Web.Gets or sets the template to display to users who are not logged in to the Web site.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt, który zawiera kontrolki podrzędne dla LoginView kontrolki.Gets the ControlCollection object that contains the child controls for the LoginView control.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy mogą być stosowane do LoginView kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes can be applied to the LoginView control.

EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
LoggedInTemplate

Pobiera lub ustawia szablon, który ma być wyświetlany użytkownikom witryny sieci Web, którzy są zalogowani do witryny sieci Web, ale nie są członkami jednej z grup ról określonych we RoleGroups właściwości.Gets or sets the template to display to Web site users who are logged in to the Web site but are not members of one of the role groups specified in the RoleGroups property.

NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RoleGroups

Pobiera kolekcję grup ról, które kojarzą szablony zawartości z określonymi rolami.Gets a collection of role groups that associate content templates with particular roles.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do LoginView kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the LoginView control.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Tworzy kontrolki podrzędne, które tworzą LoginView formant.Creates the child controls that make up the LoginView control.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Wiąże źródło danych z LoginView i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to LoginView and all its child controls.

DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Ta metoda implementuje LoadControlState(Object) .This method implements LoadControlState(Object).

LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Określa, który szablon grupy ról ma być wyświetlany na podstawie ról zalogowanego użytkownika.Determines which role-group template to display, based on the roles of the logged-in user.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OnViewChanged(EventArgs)

Podnosi ViewChanged zdarzenie po LoginView przełącznikach kontrolek.Raises the ViewChanged event after the LoginView control switches views.

OnViewChanging(EventArgs)

Podnosi ViewChanging zdarzenie przed LoginView przełączeniem widoków przez kontrolkę.Raises the ViewChanging event before the LoginView control switches views.

OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki serwer sieci Web do przeglądarki klienta przy użyciu określonego HtmlTextWriter obiektu.Renders the Web server control content to the client's browser using the specified HtmlTextWriter object.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)
ViewChanged

Występuje po zmianie widoku.Occurs after the view is changed.

ViewChanging

Występuje przed zmianą widoku.Occurs before the view is changed.

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też