Menu.Items Właściwość

Definicja

MenuItemCollection Pobiera obiekt zawierający wszystkie elementy menu w kontrolceMenu.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::MenuItemCollection ^ Items { System::Web::UI::WebControls::MenuItemCollection ^ get(); };
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
public System.Web.UI.WebControls.MenuItemCollection Items { get; }
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
member this.Items : System.Web.UI.WebControls.MenuItemCollection
Public ReadOnly Property Items As MenuItemCollection

Wartość właściwości

MenuItemCollection

Element MenuItemCollection zawierający wszystkie elementy menu w kontrolce Menu .

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak używać Items kolekcji do przechodzenia przez elementy menu w kontrolce Menu .


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {
  // If the Menu control contains any root nodes, perform a
  // preorder traversal of the tree and display the text of 
  // each node.
  if (NavigationMenu.Items.Count > 0)
  {

   // Iterate through the root menu items in the Items collection.
   foreach (MenuItem item in NavigationMenu.Items)
   {

    // Display the menu items.
    DisplayChildMenuText(item);

   }

  }
  else
  {

   Message.Text = "The Menu control does not have any items.";

  }
 }

 void DisplayChildMenuText(MenuItem item)
 {

  // Display the menu item's text value.
  Message.Text += item.Text + "<br />";

  // Iterate through the child menu items of the parent menu item 
  // passed into this method, and display their values.
  foreach (MenuItem childItem in item.ChildItems)
  {

   // Recursively call the DisplayChildMenuText method to
   // traverse the tree and display all child menu items.
   DisplayChildMenuText(childItem);

  }

 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu Items Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Items Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    runat="server">
   
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  ' If the Menu control contains any root nodes, perform a
  ' preorder traversal of the tree and display the text of 
  ' each node.
  If NavigationMenu.Items.Count > 0 Then
  

   ' Iterate through the root menu items in the Items collection.
   Dim item As MenuItem
   For Each item In NavigationMenu.Items

    ' Display the menu items.
    DisplayChildMenuText(item)

   Next

  Else

   Message.Text = "The Menu control does not have any items."

  End If
   
 End Sub

 Sub DisplayChildMenuText(ByVal item As MenuItem)

  ' Display the menu item's text value.
  Message.Text &= item.Text & "<br />"

  ' Iterate through the child menu items of the parent menu item 
  ' passed into this method, and display their values.
  Dim childItem As MenuItem
  For Each childItem In item.ChildItems

   ' Recursively call the DisplayChildMenuText method to
   ' traverse the tree and display all child menu items.
   DisplayChildMenuText(childItem)

  Next

 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu Items Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Items Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    runat="server">
   
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Items Użyj właściwości (kolekcji), aby uzyskać MenuItemCollection obiekt zawierający wszystkie elementy menu w kontrolceMenu. Ta kolekcja jest często używana do szybkiego iterowania wszystkich elementów menu lub uzyskiwania dostępu do określonego elementu menu.

Kolekcja Items może również służyć do programowego zarządzania elementami menu. Można dodawać, wstawiać, usuwać i pobierać MenuItem obiekty kolekcji. Wszystkie aktualizacje kolekcji zostaną automatycznie odzwierciedlone w kontrolce Menu po następnej rundzie na serwerze.

Dotyczy

Zobacz też