Menu.MenuItemDataBound Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy element menu w Menu kontrolce jest powiązany z danymi.Occurs when a menu item in a Menu control is bound to data.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::MenuEventHandler ^ MenuItemDataBound;
public event System.Web.UI.WebControls.MenuEventHandler MenuItemDataBound;
member this.MenuItemDataBound : System.Web.UI.WebControls.MenuEventHandler 
Public Custom Event MenuItemDataBound As MenuEventHandler 

Typ zdarzenia

MenuEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak utworzyć procedurę obsługi zdarzeń dla MenuItemDataBound zdarzenia modyfikującego tekst Home elementu menu przed wyświetleniem go w Menu kontrolce.The following code example demonstrates how to create an event handler for the MenuItemDataBound event that modifies the text of the Home menu item before it is displayed in a Menu control.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void NavigationMenu_MenuItemDataBound(Object sender, MenuEventArgs e)
 {
  // Modify the text of the Home menu item by 
  // adding parenthesis around the text. 
  if (e.Item.Text == "Home")
  {
   e.Item.Text = "(" + e.Item.Text + ")";
  }
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu MenuItemDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu MenuItemDataBound Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    onmenuitemdatabound="NavigationMenu_MenuItemDataBound"  
    runat="server">

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub NavigationMenu_MenuItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)
 
  ' Modify the text of the Home menu item by 
  ' adding parenthesis around the text. 
  If e.Item.Text = "Home" Then
  
   e.Item.Text = "(" & e.Item.Text & ")"
  
  End If
   
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu MenuItemDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu MenuItemDataBound Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"
    onmenuitemdatabound="NavigationMenu_MenuItemDataBound"  
    runat="server">

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

MenuItemDataBoundZdarzenie jest zgłaszane, gdy element menu jest powiązany z danymi w Menu kontrolce.The MenuItemDataBound event is raised when a menu item is bound to data in a Menu control. Dzięki temu można podać procedurę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak dodawanie zawartości niestandardowej lub modyfikowanie elementu menu przed jego renderowaniem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event handler that performs a custom routine, such as adding custom content or modifying a menu item before it is rendered, whenever this event occurs.

MenuEventArgsObiekt jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń, co umożliwia dostęp do właściwości elementu menu, który spowodował zdarzenie.A MenuEventArgs object is passed to the event handler, which allows you to access the properties of the menu item that raised the event.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też