Menu.StaticItemTemplate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia szablon, który zawiera zawartość niestandardową do renderowania dla statycznego menu.Gets or sets the template that contains the custom content to render for a static menu.

public:
 property System::Web::UI::ITemplate ^ StaticItemTemplate { System::Web::UI::ITemplate ^ get(); void set(System::Web::UI::ITemplate ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
[System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.MenuItemTemplateContainer))]
public System.Web.UI.ITemplate StaticItemTemplate { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
[<System.Web.UI.TemplateContainer(typeof(System.Web.UI.WebControls.MenuItemTemplateContainer))>]
member this.StaticItemTemplate : System.Web.UI.ITemplate with get, set
Public Property StaticItemTemplate As ITemplate

Wartość właściwości

ITemplate

A ITemplate , który zawiera zawartość niestandardową dla menu statycznego.A ITemplate that contains the custom content for a static menu. Wartość domyślna to null, co oznacza, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default value is null, which indicates that this property is not set.

Atrybuty

Uwagi

Zamiast korzystać z wbudowanego renderowania menu statycznego, można zdefiniować własny interfejs użytkownika dla statycznego elementu menu za pomocą StaticItemTemplate właściwości.Instead of using the built-in rendering for a static menu, you can define your own user interface (UI) for a static menu item by using the StaticItemTemplate property. Aby określić szablon niestandardowy dla statycznego elementu menu, należy najpierw umieścić <StaticTemplate> znaczniki między tagiem otwierającym i zamykającym Menu kontrolki.To specify a custom template for a static menu item, first place <StaticTemplate> tags between the opening and closing tags of the Menu control. Następnie można wyświetlić listę zawartości szablonu między tagiem otwierającym i zamykającym <StaticTemplate> .You can then list the contents of the template between the opening and closing <StaticTemplate> tags. Można bardziej kontrolować styl menu statycznego za pomocą StaticMenuStyle właściwości.You can further control the style of a static menu by using the StaticMenuStyle property.

Dotyczy