MenuItem.NavigateUrl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres URL, do którego ma nastąpić przejście po kliknięciu elementu menu.Gets or sets the URL to navigate to when the menu item is clicked.

public:
 property System::String ^ NavigateUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NavigateUrl { get; set; }
member this.NavigateUrl : string with get, set
Public Property NavigateUrl As String

Wartość właściwości

String

Adres URL, do którego należy przejść po kliknięciu elementu menu.The URL to navigate to when the menu item is clicked. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który wskazuje, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default value is an empty string (""), which indicates that this property is not set.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia NavigateUrl właściwości, aby określić adres URL, do którego ma nastąpić przejście, gdy użytkownik kliknie element menu.The following example demonstrates how to use the NavigateUrl property to specify the URL to navigate to when the user clicks a menu item.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItem Declarative Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItem Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Create submenu items  -->
   <!-- by nesting them within parent menu   -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical" 
    target="_blank" 
    runat="server">

    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      imageurl="Images\Home.gif"
      popoutimageurl="Images\Popout.jpg"  
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"       
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItem Declarative Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItem Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Create submenu items  -->
   <!-- by nesting them within parent menu   -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical" 
    target="_blank" 
    runat="server">

    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      imageurl="Images\Home.gif"
      popoutimageurl="Images\Popout.jpg"  
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       popoutimageurl="Images\Popout.jpg"       
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        separatorimageurl="Images\Separator.jpg"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Element menu może być w jednym z dwóch trybów: tryb wyboru lub tryb nawigacji.A menu item can be in one of two modes: selection mode or navigation mode. Domyślnie element menu jest w trybie zaznaczania.By default, a menu item is in selection mode. Aby umieścić element menu w trybie nawigacji, ustaw właściwość elementu menu NavigateUrl na wartość inną niż pusty ciąg ("").To put a menu item into navigation mode, set the menu item's NavigateUrl property to a value other than an empty string ("").

Gdy element menu jest w trybie nawigacji, wszystkie zdarzenia wyboru są wyłączone dla tego elementu menu.When a menu item is in navigation mode, all selection events are disabled for that menu item. Kliknięcie elementu menu w trybie nawigacji spowoduje przejście użytkownika do określonego adresu URL.Clicking the menu item in navigation mode takes the user to the specified URL. Opcjonalnie możesz ustawić właściwość, Target Aby określić okno lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość połączona.You can optionally set the Target property to specify the window or frame in which to display the linked content.

Dotyczy

Zobacz też