MenuItem.Selectable Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą MenuItem , czy można wybrać obiekt, czy też jest "kliknięcia".Gets or sets a value that indicates whether the MenuItem object can be selected, or is "clickable."

public:
 property bool Selectable { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(true)]
public bool Selectable { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(true)>]
member this.Selectable : bool with get, set
Public Property Selectable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element menu może być zaznaczony; w przeciwnym razie false .true if the menu item can be selected; otherwise, false.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak element menu z Selectable ustawioną właściwością false i funkcje w menu.The following example demonstrates how a menu item with the Selectable property set to false appears and functions in a menu.


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu Selectable and Enabled properties Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Selectable and Enabled properties Example</h3>
  Note that Home, set to Selectable=false, is unselectable, but still shows all child items.<br />
  Movies, set to Enabled=false, is unselectable, is greyed out, and does not show child items. <br />
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <dynamicmenustyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"
     borderstyle="Solid"
     borderwidth="1"
     bordercolor="Black" />
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Non-Selectable"
      tooltip="Non-Selectable"
       Selectable="false">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Disabled"
       tooltip="Disabled"
       Enabled="false">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
         
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Menu Selectable and Enabled properties Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Selectable and Enabled properties Example</h3>
  Note that Home, set to Selectable=false, is unselectable, but still shows all child items.<br />
  Movies, set to Enabled=false, is unselectable, is greyed out, and does not show child items. <br />
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    staticdisplaylevels="1"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <dynamicmenustyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"
     borderstyle="Solid"
     borderwidth="1"
     bordercolor="Black" />
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Non-Selectable"
      tooltip="Non-Selectable"
       Selectable="false">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Disabled"
       tooltip="Disabled"
       Enabled="false">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
         
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Gdy ta właściwość jest ustawiona na false element menu, nie ma żadnej akcji, gdy zostanie kliknięty element menu (wybrane).When this property is set to false on a menu item, no action occurs when the menu item is clicked (selected). Obraz wyskakujący wskazujący elementy menu podrzędnego dla elementu menu, jeśli taki istnieje, jest nadal pokazywany i dostępny.The pop-out image indicating child menu items for the menu item, if one exists, is still shown and available.

Jeśli nie chcesz, aby żadne elementy menu podrzędnego były wyświetlane dla elementu menu, ustaw Enabled Właściwość na false .If you do not want any child menu items to appear for a menu item, set the Enabled property to false.

Selectable dotyczy tylko elementów menu, które można wybrać, w tym sensie, że kliknięcie pozycji menu powoduje odesłanie i ustawienie tego elementu w wybranym stanie.Selectable applies only to menu items that can be selected, in the sense that clicking a menu item posts back and sets that item in the selected state. Należy zauważyć, że element menu, którego nie można wybrać, jest nadal sformatowany jako link.Note that a menu item that cannot be selected is still formatted as a link. Jest to możliwe z przyczyn ułatwień dostępu, dzięki czemu element menu może spowodować wykonanie akcji.This is for accessibility reasons, so that the menu item can cause an action to occur. Ponadto element menu, nawet jeśli nie można go wybrać, może mieć podrzędne elementy menu, które można wybrać lub które mają być wyświetlane.Also, a menu item, even if it cannot be selected, may have child menu items that can be selected or that need to be displayed.

Jeśli chcesz zapobiec kliknięciu elementu menu przez użytkownika, wykonaj jedną z następujących czynności:If you want to prevent a user from clicking a menu item, do one of the following:

Dotyczy

Zobacz też