MenuItemBinding.NavigateUrl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres URL do połączenia, gdy kliknięto element menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.Gets or sets the URL to link to when a menu item to which the MenuItemBinding object is applied is clicked.

public:
 property System::String ^ NavigateUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NavigateUrl { get; set; }
member this.NavigateUrl : string with get, set
Public Property NavigateUrl As String

Wartość właściwości

String

Adres URL, z którym należy się połączyć, gdy kliknięto element menu, do którego MenuItemBinding zastosowano.The URL to link to when a menu item to which the MenuItemBinding is applied is clicked. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który wskazuje, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is an empty string (""), which indicates that this property is not set.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, NavigateUrl Aby określić adres URL, do którego należy przejść po kliknięciu elementu menu.The following code example demonstrates how to use the NavigateUrl property to specify the URL to navigate to when a menu item is clicked. Ten adres URL jest używany w każdym elemencie menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.This URL is used in each menu item to which the MenuItemBinding object is applied. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Menu.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Menu.xml.


<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod zawiera przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following code is sample site map data for the previous example.

<MapHomeNode ImageUrl="~\Images\Home.gif"

Title="Home"

Description="Root Page"

ToolTip="Home Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Music.gif"

Title="Music"

Description="Music Category"

ToolTip="Music Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Classical.gif"

Title="Classical"

Description="Classical Section"

ToolTip="Classical Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Rock.gif"

Title="Rock"

Description="Rock Section"

ToolTip="Rock Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Jazz.gif"

Title="Jazz"

Description="Jazz Section"

ToolTip="Jazz Page"/>

</MapNode>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Movies.gif"

Title="Movies"

Description="Movies Category"

ToolTip="Movies Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Action.gif"

Title="Action"

Description="Action Section"

ToolTip="Action Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Drama.gif"

Title="Drama"

Description="Drama Section"

ToolTip="Drama Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Musical.gif"

Title="Musical"

Description="Musical Section"

ToolTip="Musical Page"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

Gdy Menu formant jest powiązany ze źródłem danych, użyj NavigateUrl właściwości, aby określić adres URL do powiązania z MenuItem.NavigateUrl właściwością MenuItem obiektu.When the Menu control is bound to a data source, use the NavigateUrl property to specify the URL to bind to the MenuItem.NavigateUrl property of a MenuItem object. Ten adres URL jest udostępniany wszystkim elementom menu, do których MenuItemBinding zastosowano obiekt.This URL is shared with all menu items to which the MenuItemBinding object is applied. Gdy użytkownik kliknie element menu, użytkownik zostanie przyłączony do określonego adresu URL.When the user clicks the menu item, the user is taken to the specified URL.

Uwaga

Możesz przesłonić adres URL dla pojedynczego elementu menu przez ustawienie jego NavigateUrl właściwości bezpośrednio.You can override the URL for an individual menu item by setting its NavigateUrl property directly.

Zamiast używać tej właściwości do nawigowania do tego samego adresu URL w każdym elemencie menu, można również powiązać NavigateUrl Właściwość MenuItem obiektu z polem źródła danych przez ustawienie NavigateUrlField właściwości.Instead of using this property to navigate to the same URL in each menu item, you can also bind the NavigateUrl property of a MenuItem object to a field of a data source by setting the NavigateUrlField property. Po wyrenderowaniu NavigateUrl Właściwość każdego elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt, zawiera odpowiednią wartość z pola.When rendered, the NavigateUrl property of each menu item to which the MenuItemBinding object is applied contains the corresponding value from the field.

Uwaga

Jeśli NavigateUrl właściwości i NavigateUrlField są ustawione, NavigateUrlField Właściwość ma pierwszeństwo.If the NavigateUrl and NavigateUrlField properties are both set, the NavigateUrlField property takes precedence.

Dotyczy

Zobacz też