MenuItemBinding.Target Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość strony sieci Web skojarzona z elementem menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.Gets or sets the target window or frame in which to display the Web page content associated with a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

public:
 property System::String ^ Target { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Target { get; set; }
member this.Target : string with get, set
Public Property Target As String

Wartość właściwości

String

Okno docelowe lub ramka, w której ma zostać wyświetlona zawartość połączonej strony sieci Web.The target window or frame in which to display the linked Web page content. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który odświeża okno lub ramkę z fokusem.The default value is an empty string (""), which refreshes the window or frame with focus.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć Target właściwości, aby określić okno, w którym ma być wyświetlana zawartość sieci Web skojarzona z elementem menu, po kliknięciu tego elementu menu.The following code example demonstrates how to use the Target property to specify the window in which to display the Web content associated with a menu item, when that menu item is clicked. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Menu.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Menu.xml.


<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      formatstring="({0})" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_self" />
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      formatstring="[{0}]" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      formatstring="<{0}>" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      formatstring="({0})" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_self" />
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      formatstring="[{0}]" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      formatstring="<{0}>" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod zawiera przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following code is sample site map data for the previous example.

<MapHomeNode ImageUrl="~\Images\Home.gif"

Title="Home"

Description="Root Page"

ToolTip="Home Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Music.gif"

Title="Music"

Description="Music Category"

ToolTip="Music Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Classical.gif"

Title="Classical"

Description="Classical Section"

ToolTip="Classical Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Rock.gif"

Title="Rock"

Description="Rock Section"

ToolTip="Rock Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Jazz.gif"

Title="Jazz"

Description="Jazz Section"

ToolTip="Jazz Page"/>

</MapNode>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Movies.gif"

Title="Movies"

Description="Movies Category"

ToolTip="Movies Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Action.gif"

Title="Action"

Description="Action Section"

ToolTip="Action Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Drama.gif"

Title="Drama"

Description="Drama Section"

ToolTip="Drama Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Musical.gif"

Title="Musical"

Description="Musical Section"

ToolTip="Musical Page"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

Gdy Menu formant jest powiązany ze źródłem danych, użyj Target właściwości, aby określić okno lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość sieci Web połączona z elementem menu po kliknięciu tego elementu menu.When the Menu control is bound to a data source, use the Target property to specify the window or frame in which to display the Web content linked to a menu item when that menu item is clicked.

Uwaga

Ustawienie tej właściwości przesłania Menu.Target Właściwość Menu kontrolki dla elementów menu, do których MenuItemBinding zastosowano obiekt.Setting this property overrides the Menu.Target property of the Menu control for the menu items to which the MenuItemBinding object is applied. Można wybiórczo przesłonić tę właściwość przez MenuItem.Target bezpośrednie ustawienie właściwości każdego elementu menu.You can selectively override this property by setting the MenuItem.Target property of each menu item directly.

Wartości docelowe muszą zaczynać się od litery z zakresu od A do Z (bez uwzględniania wielkości liter), z wyjątkiem pewnych wartości specjalnych, które zaczynają się od znaku podkreślenia, jak pokazano w poniższej tabeli.Target values must begin with a letter in the range of A through Z (case-insensitive), except for certain special values that begin with an underscore, as shown in the following table.

Wartość docelowaTarget value OpisDescription
_blank Renderuje zawartość w nowym oknie bez ramek.Renders the content in a new window without frames.
_parent Renderuje zawartość w elemencie nadrzędnym bezpośredniego zestawu ramek.Renders the content in the immediate frameset parent.
_search Renderuje zawartość w okienku wyszukiwania.Renders the content in the search pane.
_self Renderuje zawartość w ramce z fokusem.Renders the content in the frame with focus.
_top Renderuje zawartość w pełnym oknie bez ramek.Renders the content in the full window without frames.

Uwaga

Sprawdź dokumentację przeglądarki, aby określić, czy _search wartość jest obsługiwana.Check your browser documentation to determine if the _search value is supported. Na przykład program Microsoft Internet Explorer 5,0 i jego nowsze wersje obsługują _search wartość docelową.For example, Microsoft Internet Explorer 5.0 and later support the _search target value.

Uwaga

TargetWłaściwość renderuje jako target atrybut.The Target property renders as a target attribute. targetAtrybut dla anchor elementów jest niedozwolony w definicji typu dokumentu XHTML 1,1.The target attribute on anchor elements is not allowed in the XHTML 1.1 document type definition. Nie ustawiaj Target właściwości, jeśli renderowane dane wyjściowe dla MenuItemBinding obiektu muszą być zgodne z XHTML 1,1.Do not set the Target property if the rendered output for the MenuItemBinding object must be XHTML 1.1 compliant. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem standardy XHTML w programie Visual Studio i ASP.NET.For more information, refer to the topic XHTML Standards in Visual Studio and ASP.NET.

W przypadku tworzenia dostępnych stron sieci Web zdecydowanie zalecamy uniknięcie użycia właściwości, Target Aby określić inne okno.When creating accessible Web pages, it is strongly recommended you avoid using the Target property to target another window. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ASP.NET Accessibility.For more information, see ASP.NET Accessibility.

Dotyczy

Zobacz też