MenuItemBinding.ToolTip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst etykietki narzędzia dla elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.Gets or sets the ToolTip text for a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

public:
 property System::String ^ ToolTip { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ToolTip { get; set; }
member this.ToolTip : string with get, set
Public Property ToolTip As String

Wartość właściwości

String

Tekst etykietki narzędzia dla elementu menu, do którego MenuItemBinding jest stosowana.The ToolTip text for a menu item to which the MenuItemBinding is applied. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który wskazuje, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is an empty string (""), which indicates that this property is not set.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, ToolTip Aby określić etykietkę narzędzia, która ma być wyświetlana, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy nad elementem menu.The following code example demonstrates how to use the ToolTip property to specify the ToolTip to display when the user positions the mouse pointer over a menu item. Ta etykietka narzędzia jest wyświetlana dla każdego elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.This ToolTip is displayed for each menu item to which the MenuItemBinding object is applied. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Menu.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Menu.xml.


<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod zawiera przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following code is sample site map data for the previous example.

<MapHomeNode ImageUrl="~\Images\Home.gif"

Title="Home"

Description="Root Page"

ToolTip="Home Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Music.gif"

Title="Music"

Description="Music Category"

ToolTip="Music Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Classical.gif"

Title="Classical"

Description="Classical Section"

ToolTip="Classical Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Rock.gif"

Title="Rock"

Description="Rock Section"

ToolTip="Rock Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Jazz.gif"

Title="Jazz"

Description="Jazz Section"

ToolTip="Jazz Page"/>

</MapNode>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Movies.gif"

Title="Movies"

Description="Movies Category"

ToolTip="Movies Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Action.gif"

Title="Action"

Description="Action Section"

ToolTip="Action Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Drama.gif"

Title="Drama"

Description="Drama Section"

ToolTip="Drama Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Musical.gif"

Title="Musical"

Description="Musical Section"

ToolTip="Musical Page"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

Gdy Menu formant jest powiązany ze źródłem danych, użyj ToolTip właściwości, aby określić tekst do powiązania z MenuItem.ToolTip właściwością MenuItem obiektu.When the Menu control is bound to a data source, use the ToolTip property to specify the text to bind to the MenuItem.ToolTip property of a MenuItem object. Ta etykietka narzędzia jest udostępniana wszystkim elementom menu, do których MenuItemBinding zastosowano obiekt.This ToolTip is shared with all menu items to which the MenuItemBinding object is applied. Gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy nad elementem menu, zostanie wyświetlony określony tekst.When the user positions the mouse pointer over a menu item, the specified text is displayed.

Uwaga

Możesz przesłonić etykietkę narzędzia dla pojedynczego elementu menu, ustawiając jej ToolTip Właściwość bezpośrednio.You can override the ToolTip for an individual menu item by setting its ToolTip property directly.

Zamiast używać tej właściwości do określenia tej samej etykietki narzędzia dla każdego elementu menu, można również powiązać ToolTip Właściwość MenuItem obiektu z polem źródła danych przez ustawienie ToolTipField właściwości.Instead of using this property to specify the same ToolTip for each menu item, you can also bind the ToolTip property of a MenuItem object to a field of a data source by setting the ToolTipField property. Po wyrenderowaniu ToolTip Właściwość każdego elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt, zawiera odpowiednią wartość z pola.When rendered, the ToolTip property of each menu item to which the MenuItemBinding object is applied contains the corresponding value from the field.

Uwaga

Jeśli ToolTip właściwości i ToolTipField są ustawione, ToolTipField Właściwość ma pierwszeństwo.If the ToolTip and ToolTipField properties are both set, the ToolTipField property takes precedence.

Wartość tej właściwości, po ustawieniu, może być automatycznie zapisywana w pliku zasobów przy użyciu narzędzia projektanta.The value of this property, when set, can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LocalizableAttribute i globalizacja i lokalizacja.For more information, see LocalizableAttribute and Globalization and Localization.

Dotyczy

Zobacz też