MenuItemBinding Klasa

Definicja

Definiuje relację między elementem danych i elementem menu, do którego jest powiązane, w kontrolce Menu.Defines the relationship between a data item and the menu item it is binding to in a Menu control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class MenuItemBinding sealed : ICloneable, System::Web::UI::IDataSourceViewSchemaAccessor, System::Web::UI::IStateManager
public sealed class MenuItemBinding : ICloneable, System.Web.UI.IDataSourceViewSchemaAccessor, System.Web.UI.IStateManager
type MenuItemBinding = class
  interface IStateManager
  interface ICloneable
  interface IDataSourceViewSchemaAccessor
Public NotInheritable Class MenuItemBinding
Implements ICloneable, IDataSourceViewSchemaAccessor, IStateManager
Dziedziczenie
MenuItemBinding
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać obiektów MenuItemBinding do definiowania relacji między polami kontrolki XmlDataSource i elementami menu w kontrolce Menu.The following code example demonstrates how to use MenuItemBinding objects to define the relationship between the fields of an XmlDataSource control and the menu items in a Menu control. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie menu. XML.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Menu.xml.


<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      formatstring="({0})" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_self" />
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      formatstring="[{0}]" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      formatstring="<{0}>" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <DataBindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      formatstring="({0})" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_self" />
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      formatstring="[{0}]" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      formatstring="<{0}>" 
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"
      target="_blank"/>
     
    </DataBindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod zawiera przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following code is sample site map data for the previous example.

<MapHomeNode ImageUrl="~\Images\Home.gif"

Title="Home"

Description="Root Page"

ToolTip="Home Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Music.gif"

Title="Music"

Description="Music Category"

ToolTip="Music Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Classical.gif"

Title="Classical"

Description="Classical Section"

ToolTip="Classical Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Rock.gif"

Title="Rock"

Description="Rock Section"

ToolTip="Rock Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Jazz.gif"

Title="Jazz"

Description="Jazz Section"

ToolTip="Jazz Page"/>

</MapNode>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Movies.gif"

Title="Movies"

Description="Movies Category"

ToolTip="Movies Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Action.gif"

Title="Action"

Description="Action Section"

ToolTip="Action Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Drama.gif"

Title="Drama"

Description="Drama Section"

ToolTip="Drama Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Musical.gif"

Title="Musical"

Description="Musical Section"

ToolTip="Musical Page"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

Gdy formant Menu jest powiązany ze źródłem danych, w którym każdy element danych zawiera wiele pól (takich jak element XML z kilkoma atrybutami), jeśli nie zdefiniowano powiązań elementów menu, element menu domyślnie wyświetla wartość zwracaną przez metodę ToString() elementu danych.When the Menu control is bound to a data source where each data item contains multiple fields (such as an XML element with several attributes), if no menu item bindings are defined, a menu item displays the value returned by the ToString() method of the data item by default. W przypadku elementu XML element menu wyświetla nazwę elementu, który pokazuje podstawową strukturę menu, ale nie jest bardzo użyteczny w przeciwnym razie.In the case of an XML element, the menu item displays the element name, which shows the underlying structure of the menu, but is not very useful otherwise. Właściwości elementu menu można powiązać z określonym polem, określając powiązania elementu menu.You can bind the properties of a menu item to a specific field by specifying menu item bindings. Obiekt MenuItemBinding definiuje relację między każdym elementem danych i elementem menu, do którego jest to powiązanie.A MenuItemBinding object defines the relationship between each data item and the menu item it is binding to.

Uwaga

Gdy formant Menu jest powiązany z kontrolką SiteMapDataSource, powiązania elementów menu nie mają żadnego wpływu.When the Menu control is bound to a SiteMapDataSource control, menu item bindings have no effect. Powiązanie jest wykonywane automatycznie przy użyciu dostawcy mapy witryny.Binding is performed automatically using the site map provider.

Formant Menu przechowuje swoje obiekty MenuItemBinding we właściwości DataBindings i stosuje powiązania ze źródłem danych w celu utworzenia relacji jeden-do-jednego między hierarchią menu i hierarchią źródła danych.The Menu control stores its MenuItemBinding objects in the DataBindings property and applies the bindings to the data source to create a one-to-one relationship between the menu hierarchy and the data source hierarchy. Dla każdego elementu danych w źródle danych, formant Menu próbuje dopasować element danych do obiektu MenuItemBinding, aby utworzyć odpowiedni obiekt MenuItem.For each data item in the data source, the Menu control attempts to match the data item to a MenuItemBinding object to create the corresponding MenuItem object.

Podczas tworzenia obiektu MenuItemBinding należy określić kryteria dla powiązania.When creating a MenuItemBinding object, you must specify the criteria for binding. Kryteria wskazują, kiedy element danych powinien być powiązany z elementem menu.The criteria indicate when a data item should be bound to a menu item. Można określić Depth, DataMemberlub oba te elementy.You can specify the Depth, the DataMember, or both.

Głębokość elementu menu określa poziom menu, który jest powiązany.A menu item depth specifies the menu level that gets bound. Na przykład następująca deklaracja MenuItemBinding wiąże się z nazwami i IDENTYFIKATORami pól źródła danych do właściwości Text i Value odpowiednio dla wszystkich węzłów o głębokości 0:For example, the following MenuItemBinding declaration binds the Name and ID fields of the data source to the Text and Value properties, respectively, of all nodes with a depth of 0:

<asp:MenuItemBinding Depth="0" TextField="Name" ValueField="ID"> 

Element członkowski danych określa typ elementu danych w bazowym źródle danych, ale może reprezentować różne informacje w zależności od źródła danych.A data member specifies the type of the data item in the underlying data source, but can represent different information depending on the data source. Każdy element danych w hierarchicznym źródle danych (reprezentowany przez obiekt IHierarchyData) ujawnia Właściwość Type, która określa typ elementu danych.Each data item in a hierarchical data source (represented by an IHierarchyData object) exposes a Type property, which specifies the type of the data item. Na przykład element członkowski danych dla elementu XML określa nazwę elementu.For example, the data member for an XML element specifies the name of the element. Gdy źródło danych zawiera wiele typów elementów danych, element członkowski danych określa typ elementu danych do użycia.When a data source contains multiple data item types, the data member specifies which data item type to use. Poniższa deklaracja MenuItemBinding wiąże elementy <Book> kontrolki XmlDataSource ze wszystkimi elementami menu w menu, niezależnie od lokalizacji w hierarchii:The following MenuItemBinding declaration binds the <Book> elements of an XmlDataSource control to all the menu items in the menu, regardless of the location in the hierarchy:

<asp:MenuItemBinding DataMember="Book" TextField="Title" ValueField= "ISBN"> 

Czasami może być konieczne utworzenie powiązania elementu menu, które określa zarówno głębokość, jak i element członkowski danych.Sometimes you might need to create a menu item binding that specifies both a depth and a data member. Jest to często używane, gdy źródło danych zawiera elementy na różnych poziomach, które mają tę samą wartość elementu członkowskiego danych.This is often used when the data source contains items at different levels that have the same data member value. Na przykład można mieć elementy <Item>, które pojawiają się na różnych poziomach w pliku XML.For example, you can have <Item> elements that appear at different levels within an XML file. Następujące deklaracje MenuItemBinding pokazują, jak określić powiązania elementów menu, które mają zastosowanie do identycznych elementów członkowskich danych na różnych głębokości menu:The following MenuItemBinding declarations show how to specify menu item bindings that apply to identical data members at different menu depths:

<asp:MenuItemBinding DataMember="Item" Depth="1" TextField="Title">

<asp:MenuItemBinding DataMember="Item" Depth="2" TextField="ISBN">

Jeśli powiązanie elementu menu jest zdefiniowane bez głębokości i elementu członkowskiego danych, powiązanie elementu menu jest stosowane do wszystkich elementów menu w menu.If a menu item binding is defined without a depth and a data member, the menu item binding is applied to all menu items within the menu. Jest to często używane, gdy wszystkie elementy danych mają takie same właściwości i powinny być wyświetlane identycznie, niezależnie od głębokości menu.This is commonly used when all data items have the same properties and should be displayed identically, regardless of the menu depth.

Po ustanowieniu kryteriów wiązania można powiązać właściwość obiektu MenuItem, który może być powiązany z wartością.After the binding criteria are established, you can then bind a property of a MenuItem object that can be bound to a value. Można powiązać z polem elementu danych lub wartością statyczną.You can bind to a field of a data item or to a static value. W przypadku powiązania z wartością statyczną wszystkie obiekty MenuItem, do których zastosowano obiekt MenuItemBinding mają tę samą wartość.When bound to a static value, all MenuItem objects to which the MenuItemBinding object is applied share the same value. Właściwości powiązane z polami zawierają wartości odpowiedniego pola ze źródła danych.Properties bound to fields contain the values of the corresponding field from the data source.

Uwaga

Można wybiórczo przesłonić Właściwość powiązaną w obiekcie MenuItem, ustawiając odpowiednią właściwość bezpośrednio.You can selectively override a bound property in a MenuItem object by setting the corresponding property directly.

Poniższa tabela zawiera listę właściwości klasy MenuItemBinding, które umożliwiają powiązanie właściwości obiektu MenuItem z polem elementu danych.The following table lists the properties of the MenuItemBinding class that allow you to bind a property of the MenuItem object to a field of a data item.

WłaściwośćProperty OpisDescription
ImageUrlField Pole, które ma zostać powiązane z właściwością ImageUrl obiektu MenuItem.The field to bind to the ImageUrl property of a MenuItem object.
NavigateUrlField Pole, które ma zostać powiązane z właściwością NavigateUrl obiektu MenuItem.The field to bind to the NavigateUrl property of a MenuItem object.
TextField Pole, które ma zostać powiązane z właściwością Text obiektu MenuItem.The field to bind to the Text property of a MenuItem object.
ToolTipField Pole, które ma zostać powiązane z właściwością ToolTip obiektu MenuItem.The field to bind to the ToolTip property of a MenuItem object.
ValueField Pole, które ma zostać powiązane z właściwością Value obiektu MenuItem.The field to bind to the Value property of a MenuItem object.

Poniższa tabela zawiera listę właściwości klasy MenuItemBinding, które umożliwiają powiązanie właściwości obiektu MenuItem z wartością statyczną.The following table lists the properties of the MenuItemBinding class that allow you to bind a property of the MenuItem object to a static value.

WłaściwośćProperty OpisDescription
ImageUrl Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością ImageUrl obiektu MenuItem.The static value to bind to the ImageUrl property of a MenuItem object.
NavigateUrl Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością NavigateUrl obiektu MenuItem.The static value to bind to the NavigateUrl property of a MenuItem object.
Target Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością Target obiektu MenuItem.The static value to bind to the Target property of a MenuItem object.
Text Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością Text obiektu MenuItem.The static value to bind to the Text property of a MenuItem object.
ToolTip Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością ToolTip obiektu MenuItem.The static value to bind to the ToolTip property of a MenuItem object.
Value Wartość statyczna, która ma zostać powiązana z właściwością Value obiektu MenuItem.The static value to bind to the Value property of a MenuItem object.

W przypadku zdefiniowania powodujących konflikt obiektów MenuItemBinding, kontrolka Menu stosuje powiązania elementu menu w następującej kolejności:If conflicting MenuItemBinding objects are defined, the Menu control applies the menu item bindings in the following order of precedence:

 1. Obiekt MenuItemBinding, który definiuje i dopasowuje zarówno głębokość, jak i element członkowski danych.The MenuItemBinding object that defines and matches both a depth and a data member.

 2. Obiekt MenuItemBinding, który definiuje i dopasowuje tylko składową danych.The MenuItemBinding object that defines and matches the data member only.

 3. Obiekt MenuItemBinding, który definiuje i dopasowuje tylko głębokość.The MenuItemBinding object that defines and matches the depth only.

 4. Obiekt MenuItemBinding, który definiuje głębokość ani element członkowski danych.The MenuItemBinding object that defines neither the depth nor the data member. (Ten typ powiązania elementu menu jest stosowany do wszystkich elementów menu w menu).(This type of menu item binding is applied to all menu items in the menu.)

 5. Obiekt MenuItemBinding, który nie ma dopasowania w źródle danych.The MenuItemBinding object that does not have a match in the data source. W takim przypadku wartość zwrócona przez metodę ToString() elementu danych jest następnie powiązana z właściwościami Text i Value elementów menu, do których zastosowano obiekt MenuItemBinding.In this case, the value returned by the ToString() method of the data item is then bound to the Text and Value properties of the menu items to which the MenuItemBinding object is applied.

Klasa MenuItemBinding umożliwia także formatowanie tekstu wyświetlanego w elemencie menu przez ustawienie właściwości FormatString.The MenuItemBinding class also allows you to format the text displayed in a menu item by setting the FormatString property.

Konstruktory

MenuItemBinding()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MenuItemBinding.Initializes a new instance of the MenuItemBinding class.

Właściwości

DataMember

Pobiera lub ustawia element członkowski danych do powiązania z elementem menu.Gets or sets the data member to bind to a menu item.

Depth

Pobiera lub ustawia głębię menu, do której zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the menu depth to which the MenuItemBinding object is applied.

Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding, jest włączony, co umożliwia elementowi wyświetlanie obrazu wyskakującego i wszystkich elementów menu podrzędnego.Gets or sets a value that indicates whether the menu item to which the MenuItemBinding object is applied is enabled, allowing the item to display a pop-out image and any child menu items.

EnabledField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością Enabled obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the Enabled property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

FormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format wyświetlania tekstu elementu menu, do którego zostanie zastosowany obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the string that specifies the display format for the text of a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

ImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany obok tekstu elementu menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the URL to an image that is displayed next to the text of a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

ImageUrlField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością ImageUrl obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the ImageUrl property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

NavigateUrl

Pobiera lub ustawia adres URL do połączenia, gdy zostanie kliknięty element menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the URL to link to when a menu item to which the MenuItemBinding object is applied is clicked.

NavigateUrlField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością NavigateUrl obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the NavigateUrl property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

PopOutImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który wskazuje obecność dynamicznego podmenu dla elementu menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the URL to an image that indicates the presence of a dynamic submenu for a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

PopOutImageUrlField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością PopOutImageUrl obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the PopOutImageUrl property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

Selectable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element menu, do którego ma zostać zastosowany obiekt MenuItemBinding, może być zaznaczony lub jest "kliknięcia".Gets or sets a value that indicates whether the menu item to which the MenuItemBinding object is applied can be selected, or is "clickable."

SelectableField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością Selectable obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the Selectable property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

SeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu wyświetlanego poniżej tekstu elementu menu (aby oddzielić go od innych elementów menu) dla elementu menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the URL to an image displayed below the text of a menu item (to separate it from other menu items) for a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

SeparatorImageUrlField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością SeparatorImageUrl obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the SeparatorImageUrl property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona zawartość strony sieci Web skojarzona z elementem menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the target window or frame in which to display the Web page content associated with a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

TargetField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością Target obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the Target property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

Text

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla elementu menu, do którego zostanie zastosowany obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the text displayed for the menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

TextField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością Text obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the Text property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst etykietki narzędzia dla elementu menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the ToolTip text for a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

ToolTipField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością ToolTip obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the ToolTip property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

Value

Pobiera lub ustawia niewyświetlaną wartość używaną do przechowywania wszelkich dodatkowych danych dotyczących elementu menu, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding, takich jak dane używane do obsługi zdarzeń ogłaszania zwrotnego.Gets or sets a nondisplayed value used to store any additional data about a menu item to which the MenuItemBinding object is applied, such as data used for handling postback events.

ValueField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych, które ma zostać powiązane z właściwością Value obiektu MenuItem, do którego zastosowano obiekt MenuItemBinding.Gets or sets the name of the field from the data source to bind to the Value property of a MenuItem object to which the MenuItemBinding object is applied.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Tworzy kopię obiektu MenuItemBinding.Creates a copy of the MenuItemBinding object.

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataSourceViewSchema.For a description of this member, see DataSourceViewSchema.

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt MenuItemBinding zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the MenuItemBinding object is saving changes to its view state.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje stan widoku poprzednio zapisanego węzła.Loads the node's previously saved view state.

IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany stanu widoku w Object.Saves the view state changes to an Object.

IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że obiekt MenuItemBinding śledzi zmiany stanu widoku.Instructs the MenuItemBinding object to track changes to its view state.

Dotyczy

Zobacz też