MenuItemCollection.Contains(MenuItem) Metoda

Definicja

Określa, czy określony MenuItem obiekt znajduje się w kolekcji.

public:
 bool Contains(System::Web::UI::WebControls::MenuItem ^ c);
public bool Contains (System.Web.UI.WebControls.MenuItem c);
member this.Contains : System.Web.UI.WebControls.MenuItem -> bool
Public Function Contains (c As MenuItem) As Boolean

Parametry

c
MenuItem

Element do znalezienia MenuItem .

Zwraca

Boolean

true jeśli określony MenuItem obiekt jest zawarty w kolekcji; w przeciwnym razie false.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Contains metody określić, czy MenuItem obiekt znajduje się w MenuItemCollection obiekcie.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 void NavigationMenu_MenuItemClick(Object sender, MenuEventArgs e)
 {
  // Use the Contains method to determine whether the menu
  // item selected by the user is contained in the Items
  // collection of the Menu control. 
  if(NavigationMenu.Items.Contains(e.Item))
  {
   Message.Text = "You selected the root menu item.";
  }
  else
  {
   Message.Text = "You selected a submenu item.";
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection Contains Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection Contains Example</h3>
  
   Select an item from the menu.
   <br/><br/>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    onmenuitemclick="NavigationMenu_MenuItemClick" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 Sub NavigationMenu_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)
 
  ' Use the Contains method to determine whether the menu
  ' item selected by the user is contained in the Items
  ' collection of the Menu control. 
  If NavigationMenu.Items.Contains(e.Item) Then
  
   Message.Text = "You selected the root menu item."
  
  Else
  
   Message.Text = "You selected a submenu item."
  
  End If
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection Contains Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection Contains Example</h3>
  
   Select an item from the menu.
   <br/><br/>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    onmenuitemclick="NavigationMenu_MenuItemClick" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Contains Użyj metody , aby określić, czy MenuItem obiekt znajduje się w bieżącym MenuItemCollection obiekcie. Właściwości MenuItem i są porównywane z przekazaną wartością. Ta metoda jest często używana do testowania istnienia MenuItem obiektu przed wykonaniem zadania, takiego jak dodawanie lub usuwanie elementu menu z kolekcji.

Dotyczy

Zobacz też