MenuItemCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może służyć do iterowania elementów w bieżącym MenuItemCollection obiekcie.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający, który może służyć do iterowania elementów w bieżącym elemencie MenuItemCollection.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia sposób użycia GetEnumerator metody do utworzenia modułu wyliczającego zawierającego Music elementy podrzędne elementu menu w kontrolce Menu .


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Display the submenu items of the Music
  // menu item. 

  // Retrieve the Music menu item.
  MenuItem musicMenuItem = NavigationMenu.FindItem(@"Home\Music");

  // Use the GetEnumerator method to create an enumerator 
  // that contains the submenu items of the Music menu item.
  IEnumerator menuItemEnumerator = musicMenuItem.ChildItems.GetEnumerator();

  Message.Text = "The submenu items of the Music menu item are: <br/><br/>";

  // Iterate though the enumerator to display the menu items.
  while (menuItemEnumerator.MoveNext())
  {

   Message.Text += ((MenuItem)(menuItemEnumerator.Current)).Text + "<br />";

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection GetEnumerator Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection GetEnumerator Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>

   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  ' Display the submenu items of the Music
  ' menu item. 

  ' Retrieve the Music menu item.
  Dim musicMenuItem As MenuItem = NavigationMenu.FindItem("Home\Music")

  ' Use the GetEnumerator method to create an enumerator 
  ' that contains the submenu items of the Music menu item.
  Dim menuItemEnumerator As IEnumerator = musicMenuItem.ChildItems.GetEnumerator()

  Message.Text = "The submenu items of the Music menu item are: <br/><br/>"

  ' Iterate though the enumerator to display the menu items.
  While menuItemEnumerator.MoveNext()

   Message.Text &= (CType(menuItemEnumerator.Current, MenuItem)).Text & "<br />"

  End While

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection GetEnumerator Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection GetEnumerator Example</h3>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>

   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

GetEnumerator Użyj metody , aby utworzyć moduł wyliczający, który można łatwo iterować, aby pobrać każdy element w bieżącym MenuItemCollection obiekcie. Aby uzyskać element aktualnie wskazywany w module wyliczania, użyj Current właściwości . MoveNext Użyj metody , aby przejść do następnego elementu. Jeśli musisz przenieść moduł wyliczający z powrotem na początek kolekcji, użyj Reset metody .

Uwaga

Po utworzeniu modułu Reset wyliczającego lub użyciu metody należy wywołać metodę MoveNext . W przeciwnym razie element reprezentowany Current przez właściwość jest niezdefiniowany.

Alternatywnie możesz użyć CopyTo metody , aby skopiować elementy w kolekcji do tablicy. Następnie możesz użyć tablicy, aby uzyskać dostęp do elementów w kolekcji.

Dotyczy

Zobacz też