MenuItemStyleCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję MenuItemStyle obiektów w Menu kontrolce.Represents a collection of MenuItemStyle objects in a Menu control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class MenuItemStyleCollection sealed : System::Web::UI::StateManagedCollection
public sealed class MenuItemStyleCollection : System.Web.UI.StateManagedCollection
type MenuItemStyleCollection = class
  inherit StateManagedCollection
Public NotInheritable Class MenuItemStyleCollection
Inherits StateManagedCollection
Dziedziczenie
MenuItemStyleCollection

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć MenuItemStyleCollection klasy do określenia ustawień stylu dla elementów menu w Menu kontrolce opartych na poziomie elementu menu.The following code example demonstrates how to use the MenuItemStyleCollection class to specify the style settings for the menu items in a Menu control based on the menu item's level. W tym przykładzie LevelMenuItemStyles Właściwość jest tworzona deklaratywnie, a jeden MenuItemStyle obiekt zostaje usunięty i dodany do MenuItemStyleCollection obiektu.In this example, the LevelMenuItemStyles property is created declaratively, and one MenuItemStyle object is removed and another added to the MenuItemStyleCollection object.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  if (!IsPostBack)
  {

   // Use the Add and RemoveAt methods to programmatically 
   // remove the third level menu item style and replace 
   // it with a new style, in this case replacing the green background
    // and yellow text with the blue background and white text. 

    MenuItemStyle newStyle = new MenuItemStyle();
    newStyle.BackColor = System.Drawing.Color.Blue;
    newStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.White;

    // Remove the last of the three menu item styles. Note that
    // since the collection has a zero-based index, the third
    // entry has an index value of 2.
    MainMenuID.LevelMenuItemStyles.RemoveAt(2);
    MainMenuID.LevelMenuItemStyles.Add(newStyle);

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemStyleCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemStyleCollection Example</h3>
     <!--Add MenuItemStyle objects to the MenuItemStyleCollection -->
     <!--using LevelMenuItemStyles. -->
     <!--Note that each menu item style represents a level in the menu -->

   <asp:Menu id="MainMenuID"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    runat="server">
     
     <LevelMenuItemStyles>
     <asp:MenuItemStyle BackColor="Azure" 
       Font-Italic="true"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="Black" />
     
      <asp:MenuItemStyle BackColor="Black" 
       Font-Italic="false"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="White" />
       
     <asp:MenuItemStyle BackColor="Green" 
       Font-Italic="true"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="Yellow" />
    
     </LevelMenuItemStyles>

    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

    
   </asp:Menu>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

Sub Page_Load(ByVal sender As [Object], ByVal e As EventArgs) 
  
  If Not IsPostBack Then
    
    ' Use the Add and RemoveAt methods to programmatically 
    ' remove the third level menu item style and replace 
    ' it with a new style, in this case replacing the green background
    ' and yellow text with the blue background and white text. 
    Dim newStyle As New MenuItemStyle()
    newStyle.BackColor = System.Drawing.Color.Blue
    newStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.White
    
    ' Remove the last of the three menu item styles. Note that
    ' since the collection has a zero-based index, the third
    ' entry has an index value of 2.
    MainMenuID.LevelMenuItemStyles.RemoveAt(2)
    MainMenuID.LevelMenuItemStyles.Add(newStyle)
  End If
 
End Sub 'Page_Load
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemStyleCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemStyleCollection Example</h3>
     <!--Add MenuItemStyle objects to the MenuItemStyleCollection -->
     <!--using LevelMenuItemStyles.  -->
     <!--Note that each menu item style represents a level in the menu -->

   <asp:Menu id="MainMenuID"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    runat="server">
     
     <LevelMenuItemStyles>
     <asp:MenuItemStyle BackColor="Azure" 
       Font-Italic="true"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="Black" />
     
      <asp:MenuItemStyle BackColor="Black" 
       Font-Italic="false"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="White" />
       
     <asp:MenuItemStyle BackColor="Green" 
       Font-Italic="true"
       Font-Names="Arial"
       ForeColor="Yellow" />
    
     </LevelMenuItemStyles>

    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

    
   </asp:Menu>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

MenuItemStyleCollectionKlasa jest używana do przechowywania kolekcji MenuItemStyle obiektów w kontrolce i zarządzania nią Menu .The MenuItemStyleCollection class is used to store and manage a collection of MenuItemStyle objects in a Menu control. MenuKontrolka używa MenuItemStyleCollection klasy jako bazowego typu danych LevelMenuItemStyles LevelSelectedStyles właściwości i.The Menu control uses the MenuItemStyleCollection class as the underlying data type of the LevelMenuItemStyles and LevelSelectedStyles properties.

LevelMenuItemStylesWłaściwości i LevelSelectedStyles są alternatywą dla poszczególnych właściwości stylu (takich jak StaticMenuItemStyle ).The LevelMenuItemStyles and LevelSelectedStyles properties are an alternative to the individual style properties (such as StaticMenuItemStyle). Te właściwości są stosowane do zwykłych elementów menu i wybranego elementu menu odpowiednio na poziomie elementu menu w menu.These properties are applied to regular menu items and the selected menu item, respectively, based on the menu item's level in the menu. Pierwszy styl w kolekcji odnosi się do stylu elementu menu dla pierwszego poziomu menu.The first style in the collection corresponds to the menu item style for the first level of the menu. Drugi styl w kolekcji odnosi się do stylu elementu menu drugiego poziomu menu i tak dalej.The second style in the collection corresponds to the menu item style for the second level of the menu, and so on. LevelMenuItemStylesWłaściwości i LevelSelectedStyles są najczęściej używane do generowania menu, w których elementy menu na określonym poziomie mają taki sam wygląd, niezależnie od tego, czy mają podmenu.The LevelMenuItemStyles and LevelSelectedStyles properties are most often used to generate menus where menu items at a certain level have the same appearance, regardless of whether they have submenus.

MenuItemStyleCollectionKlasa dziedziczy większość jej elementów członkowskich z StateManagedCollection klasy.The MenuItemStyleCollection class inherits most of its members from the StateManagedCollection class. Aby uzyskać więcej informacji na temat dziedziczonych członków, zobacz StateManagedCollection .For more information on the inherited members, see StateManagedCollection.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Item[Int32]

Pobiera MenuItemStyle obiekt o określonym indeksie z kolekcji.Gets the MenuItemStyle object at the specified index from the collection.

Metody

Add(MenuItemStyle)

Dołącza określony MenuItemStyle obiekt do końca bieżącej kolekcji.Appends the specified MenuItemStyle object to the end of the current collection.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Contains(MenuItemStyle)

Określa, czy określony MenuItemStyle obiekt znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified MenuItemStyle object is in the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy StateManagedCollection kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the StateManagedCollection collection to an array, starting at a particular array index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
CopyTo(MenuItemStyle[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z MenuItemStyleCollection obiektu do zgodnej jednowymiarowej tablicy MenuItemStyle obiektów, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies all the items from the MenuItemStyleCollection object to a compatible one-dimensional array of MenuItemStyle objects, starting at the specified index in the target array.

CreateKnownType(Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, tworzy wystąpienie klasy implementującej IStateManager .When overridden in a derived class, creates an instance of a class that implements IStateManager. Typ tworzonego obiektu jest oparty na określonym elemencie członkowskim kolekcji zwróconej przez GetKnownTypes() metodę.The type of object created is based on the specified member of the collection returned by the GetKnownTypes() method.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetKnownTypes()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera tablicę IStateManager typów, które StateManagedCollection może zawierać kolekcja.When overridden in a derived class, gets an array of IStateManager types that the StateManagedCollection collection can contain.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(MenuItemStyle)

Określa indeks określonego MenuItemStyle obiektu w kolekcji.Determines the index of the specified MenuItemStyle object in the collection.

Insert(Int32, MenuItemStyle)

Wstawia określony MenuItemStyle obiekt do kolekcji w określonej lokalizacji indeksu.Inserts the specified MenuItemStyle object into the collection at the specified index location.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnClear()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed Clear() usunięciem wszystkich elementów z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the Clear() method removes all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnClearComplete()

Po zastąpieniu w klasie pochodnej wykonuje dodatkową pracę po Clear() zakończeniu usuwania wszystkich elementów z kolekcji przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the Clear() method finishes removing all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsert(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniem elementu do kolekcji lub.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnInsertComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie po IList.Insert(Int32, Object) IList.Add(Object) dodaniu elementu do kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Insert(Int32, Object) or IList.Add(Object) method adds an item to the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemove(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność przed IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) usunięciem określonego elementu z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemoveComplete(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność po usunięciu IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) określonego elementu z kolekcji lub przez metodę.When overridden in a derived class, performs additional work after the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnValidate(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, sprawdza poprawność elementu StateManagedCollection kolekcji.When overridden in a derived class, validates an element of the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Remove(MenuItemStyle)

Usuwa określony MenuItemStyle obiekt z kolekcji.Removes the specified MenuItemStyle object from the collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa MenuItemStyle obiekt z kolekcji w określonej lokalizacji.Removes the MenuItemStyle object at the specified index location from the collection.

SetDirty()

Wymusza, StateManagedCollection aby cała kolekcja była serializowana do stanu widoku.Forces the entire StateManagedCollection collection to be serialized into view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
SetDirtyObject(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, instruuje object zawarty w kolekcji, aby zarejestrować jej cały stan, aby wyświetlić stan, a nie tylko rejestrować informacje o zmianach.When overridden in a derived class, instructs an object contained by the collection to record its entire state to view state, rather than recording only change information.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest synchronizowana (bezpieczne wątki).Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is synchronized (thread safe). Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do StateManagedCollection kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the StateManagedCollection collection. Ta metoda zwraca null we wszystkich przypadkach.This method returns null in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Add(Object)

Dodaje element do StateManagedCollection kolekcji.Adds an item to the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Contains(Object)

Określa, czy StateManagedCollection Kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the StateManagedCollection collection contains a specific value.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w StateManagedCollection kolekcji.Determines the index of a specified item in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do StateManagedCollection kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item into the StateManagedCollection collection at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection has a fixed size. Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is read-only.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Item[Int32]

Pobiera IStateManager element o określonym indeksie.Gets the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z StateManagedCollection kolekcji.Removes the first occurrence of the specified object from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.RemoveAt(Int32)

Usuwa IStateManager element o określonym indeksie.Removes the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca poprzednio zapisany stan widoku StateManagedCollection kolekcji i elementów, które IStateManager zawiera.Restores the previously saved view state of the StateManagedCollection collection and the IStateManager items it contains.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany do StateManagedCollection kolekcji i każdego IStateManager obiektu, który zawiera od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the StateManagedCollection collection and each IStateManager object it contains since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że StateManagedCollection kolekcja i każdy z IStateManager obiektów, które zawiera, są śledzone w celu śledzenia zmian stanu widoku, aby mogły być utrwalane między żądaniami dotyczącymi tej samej strony.Causes the StateManagedCollection collection and each of the IStateManager objects it contains to track changes to their view state so they can be persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też