MenuItemTemplateContainer(Int32, MenuItem) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie MenuItemTemplateContainer klasy przy użyciu określonego indeksu elementu menu i elementu menu.Initializes a new instance of the MenuItemTemplateContainer class using the specified menu item index and menu item.

public:
 MenuItemTemplateContainer(int itemIndex, System::Web::UI::WebControls::MenuItem ^ dataItem);
public MenuItemTemplateContainer (int itemIndex, System.Web.UI.WebControls.MenuItem dataItem);
new System.Web.UI.WebControls.MenuItemTemplateContainer : int * System.Web.UI.WebControls.MenuItem -> System.Web.UI.WebControls.MenuItemTemplateContainer
Public Sub New (itemIndex As Integer, dataItem As MenuItem)

Parametry

itemIndex
Int32

Indeks elementu menu.The index of the menu item.

dataItem
MenuItem

MenuItemObiekt skojarzony z kontenerem.The MenuItem object associated with the container.

Uwagi

Użyj tego konstruktora, aby utworzyć nowe wystąpienie MenuItemTemplateContainer klasy przy użyciu określonego indeksu elementu menu i elementu menu.Use this constructor to create a new instance of the MenuItemTemplateContainer class using the specified menu item index and menu item.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia MenuItemTemplateContainer klasy.The following table shows initial property values for an instance of MenuItemTemplateContainer class.

WłaściwośćProperty Wartość początkowaInitial value
DataItem Wartość dataItem parametru.The value of the dataItem parameter.
ItemIndex Wartość itemIndex parametru.The value of the itemIndex parameter.

Dotyczy

Zobacz też