MenuItemTemplateContainer.DataItem Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element menu skojarzony z kontenerem.Gets or sets the menu item associated with the container.

public:
 property System::Object ^ DataItem { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object DataItem { get; set; }
member this.DataItem : obj with get, set
Public Property DataItem As Object

Wartość właściwości

Object

MenuItemReprezentuje element menu skojarzony z kontenerem.A MenuItem that represents the menu item associated with the container.

Uwagi

Użyj DataItem właściwości, aby określić lub określić element menu skojarzony z kontenerem.Use the DataItem property to specify or determine the menu item associated with the container.

Uwaga

Ta właściwość jest używana głównie przez kontrolowanie deweloperów podczas rozszerzania Menu klasy.This property is used primarily by control developers when extending the Menu class.

Dotyczy

Zobacz też