MenuItemTemplateContainer.ItemIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks elementu menu skojarzonego z kontenerem.Gets the index of the menu item associated with the container.

public:
 property int ItemIndex { int get(); };
public int ItemIndex { get; }
member this.ItemIndex : int
Public ReadOnly Property ItemIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks elementu menu skojarzonego z kontenerem.The index of the menu item associated with the container.

Uwagi

Użyj ItemIndex właściwości, aby określić indeks elementu menu skojarzonego z kontenerem.Use the ItemIndex property to determine the index of the menu item associated with the container.

Uwaga

Ta właściwość jest używana głównie przez kontrolowanie deweloperów podczas rozszerzania Menu klasy.This property is used primarily by control developers when extending the Menu class.

Dotyczy

Zobacz też