ModelDataSource.CallingDataMethods Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy powiązanie modelu jest w użyciu, a metody danych są wywoływane.Occurs when model binding is in use and data methods are being called.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::CallingDataMethodsEventHandler ^ CallingDataMethods;
public event System.Web.UI.WebControls.CallingDataMethodsEventHandler CallingDataMethods;
member this.CallingDataMethods : System.Web.UI.WebControls.CallingDataMethodsEventHandler 
Public Custom Event CallingDataMethods As CallingDataMethodsEventHandler 

Typ zdarzenia

CallingDataMethodsEventHandler

Dotyczy