ModelDataSourceMethod Klasa

Definicja

Hermetyzuje informacje o metodzie danych używanej przez ModelDataSourceView obiekt.Encapsulates the information about a data method used by a ModelDataSourceView object.

public ref class ModelDataSourceMethod
public class ModelDataSourceMethod
type ModelDataSourceMethod = class
Public Class ModelDataSourceMethod
Dziedziczenie
ModelDataSourceMethod

Konstruktory

ModelDataSourceMethod(Object, MethodInfo)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ModelDataSourceMethod.Initializes a new instance of the ModelDataSourceMethod class.

Właściwości

Instance

Pobiera wystąpienie, na którym zostanie wywołana metoda.Gets the instance on which the method will be invoked.

MethodInfo

Pobiera metodę, która ma zostać wywołana.Gets the method to be invoked.

Parameters

Pobiera wartości parametrów metody.Gets the method parameter values.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy