NextPreviousPagerField.ShowFirstPageButton Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk pierwszej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the first-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

public:
 property bool ShowFirstPageButton { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowFirstPageButton { get; set; }
member this.ShowFirstPageButton : bool with get, set
Public Property ShowFirstPageButton As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk pierwszej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie; w przeciwnym razie, false .true if the first-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać właściwości, ShowFirstPageButton Aby określić, że przycisk pierwszej strony powinien być wyświetlany.The following example shows how to use the ShowFirstPageButton property to specify that the first-page button should be displayed.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj ShowFirstPageButton właściwości, aby pokazać lub ukryć przycisk pierwszej strony NextPreviousPagerField obiektu.Use the ShowFirstPageButton property to show or hide the first-page button of a NextPreviousPagerField object. Aby wyświetlić przycisk pierwszej strony, ustaw ShowFirstPageButton Właściwość na true .To show the first-page button, set the ShowFirstPageButton property to true.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w elemencie ViewState.The value of this property is stored in viewstate.

Dotyczy

Zobacz też