NextPreviousPagerField.ShowPreviousPageButton Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk poprzedniej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the previous-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

public:
 property bool ShowPreviousPageButton { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowPreviousPageButton { get; set; }
member this.ShowPreviousPageButton : bool with get, set
Public Property ShowPreviousPageButton As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk poprzedniej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie; w przeciwnym razie, false .true if the previous-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać właściwości, ShowPreviousPageButton Aby określić, że przycisk poprzedniej strony nie powinien być wyświetlany.The following example shows how to use the ShowPreviousPageButton property to specify that the previous-page button should not be displayed.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ButtonType="Button" 
        ShowFirstPageButton="True"
        ShowNextPageButton="False" 
        ShowPreviousPageButton="False" />
        
       <asp:NumericPagerField />
       
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ButtonType="Button" 
        ShowLastPageButton="True"
        ShowNextPageButton="False" 
        ShowPreviousPageButton="False" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>      
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
      SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ButtonType="Button" 
        ShowFirstPageButton="True"
        ShowNextPageButton="False" 
        ShowPreviousPageButton="False" />
        
       <asp:NumericPagerField />
       
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ButtonType="Button" 
        ShowLastPageButton="True"
        ShowNextPageButton="False" 
        ShowPreviousPageButton="False" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>      
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
      SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj ShowPreviousPageButton właściwości, aby pokazać lub ukryć przycisk poprzedniej strony NextPreviousPagerField obiektu.Use the ShowPreviousPageButton property to show or hide the previous-page button of a NextPreviousPagerField object.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w elemencie ViewState.The value of this property is stored in viewstate.

Dotyczy

Zobacz też