ObjectDataSource.Deleting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed Delete() operacją.Occurs before a Delete() operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceMethodEventHandler ^ Deleting;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler Deleting;
member this.Deleting : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler 
Public Custom Event Deleting As ObjectDataSourceMethodEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceMethodEventHandler

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak używać ObjectDataSource obiektu z obiektem biznesowym i GridView kontrolki do usuwania danych.The first code example demonstrates how to use an ObjectDataSource object with a business object and a GridView control to delete data. Drugi przykład kodu przedstawia EmployeeLogic klasę, która jest używana w pierwszym przykładzie kodu.The second code example shows the EmployeeLogic class that is used in the first code example.

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania ObjectDataSource kontrolki z obiektem biznesowym i GridView kontrolki do usuwania danych.The following code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a GridView control to delete data. Początkowo GridView formant Wyświetla zestaw wszystkich pracowników przy użyciu metody, która jest określona przez SelectMethod Właściwość w celu pobrania danych z EmployeeLogic obiektu.Initially, the GridView control displays a set of all employees, using the method that is specified by the SelectMethod property to retrieve the data from the EmployeeLogic object. Ponieważ AutoGenerateDeleteButton Właściwość jest ustawiona na true , GridView formant automatycznie wyświetla przycisk Usuń .Because the AutoGenerateDeleteButton property is set to true, the GridView control automatically displays a Delete button.

Kliknięcie przycisku Usuń powoduje wykonanie operacji usuwania przy użyciu metody, która jest określona przez DeleteMethod Właściwość i wszystkie parametry, które są określone w DeleteParameters kolekcji.If you click the Delete button, the delete operation is performed using the method that is specified by the DeleteMethod property and any parameters that are specified in the DeleteParameters collection. W tym przykładzie kodu są również wykonywane niektóre kroki przetwarzania wstępnego i przetwarzania końcowego.In this code example, some preprocessing and post-processing steps are also performed. NorthwindEmployeeDeletingDelegat jest wywoływany, aby obsłużyć Deleting zdarzenie przed wykonaniem operacji, i NorthwindEmployeeDeleted delegat jest wywoływany w celu obsłużenia Deleted zdarzenia po zakończeniu operacji w celu przeprowadzenia obsługi wyjątków.The NorthwindEmployeeDeleting delegate is called to handle the Deleting event before the operation is performed, and the NorthwindEmployeeDeleted delegate is called to handle the Deleted event after the operation has completed to perform exception handling. W tym przykładzie kodu, jeśli NorthwindDataException jest zgłaszany, jest obsługiwany przez NorthwindEmployeeDeleted metodę.In this code example, if a NorthwindDataException is thrown, it is handled by the NorthwindEmployeeDeleted method.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
private void NorthwindEmployeeDeleting(object source, ObjectDataSourceMethodEventArgs e)
{
 // The GridView passes the ID of the employee
 // to be deleted. However, the buisiness object, EmployeeLogic,
 // requires a NorthwindEmployee parameter, named "ne". Create
 // it now and add it to the parameters collection.
 IDictionary paramsFromPage = e.InputParameters;
 if (paramsFromPage["EmpID"] != null) {
  NorthwindEmployee ne
   = new NorthwindEmployee( Int32.Parse(paramsFromPage["EmpID"].ToString()));
  // Remove the old EmpID parameter.
  paramsFromPage.Clear();
  paramsFromPage.Add("ne", ne);
 }
}

private void NorthwindEmployeeDeleted(object source, ObjectDataSourceStatusEventArgs e)
{
 // Handle the Exception if it is a NorthwindDataException
 if (e.Exception != null)
 {

  // Handle the specific exception type. The ObjectDataSource wraps
  // any Exceptions in a TargetInvokationException wrapper, so
  // check the InnerException property for expected Exception types.
  if (e.Exception.InnerException is NorthwindDataException)
  {
   Label1.Text = e.Exception.InnerException.Message;
   // Because the exception is handled, there is
   // no reason to throw it.
   e.ExceptionHandled = true;
  }
 }
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     autogeneratedeletebutton="true"
     autogeneratecolumns="false"
     datakeynames="EmpID">
     <columns>
      <asp:boundfield headertext="EmpID" datafield="EmpID" />
      <asp:boundfield headertext="First Name" datafield="FirstName" />
      <asp:boundfield headertext="Last Name" datafield="LastName" />
     </columns>
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     deletemethod="DeleteEmployee"
     ondeleting="NorthwindEmployeeDeleting"
     ondeleted="NorthwindEmployeeDeleted"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic">
     <deleteparameters>
      <asp:parameter name="EmpID" type="Int32" />
     </deleteparameters>
    </asp:objectdatasource>

    <asp:label id="Label1" runat="server" />

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
' Called before a Delete operation.
  Private Sub NorthwindEmployeeDeleting(ByVal source As Object, ByVal e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)

    ' The GridView passes the ID of the employee
    ' to be deleted. However, the business object, EmployeeLogic,
    ' requires a NorthwindEmployee parameter, named "ne". Create
    ' it now and add it to the parameters collection.
    Dim paramsFromPage As IDictionary = e.InputParameters
 
    If Not paramsFromPage("EmpID") Is Nothing Then
  
      Dim ne As New NorthwindEmployee(paramsFromPage("EmpID").ToString())
      ' Remove the old EmpID parameter.
      paramsFromPage.Clear()
      paramsFromPage.Add("ne", ne)
  
  
    End If
  End Sub ' NorthwindEmployeeDeleting

  ' Called after a Delete operation.
  Private Sub NorthwindEmployeeDeleted(ByVal source As Object, ByVal e As ObjectDataSourceStatusEventArgs)
    ' Handle the Exception if it is a NorthwindDataException.
    If Not e.Exception Is Nothing Then

      ' Handle the specific exception type. The ObjectDataSource wraps
      ' any Exceptions in a TargetInvokationException wrapper, so
      ' check the InnerException property for the expected Exception types.
      If e.Exception.InnerException.GetType().Equals(GetType(NorthwindDataException)) Then

        Label1.Text = e.Exception.InnerException.Message
        ' Because the exception is handled, there is
        ' no reason to throw it.
        e.ExceptionHandled = True
   
      End If
    End If
  End Sub ' NorthwindEmployeeDeleted
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     autogeneratedeletebutton="true"
     autogeneratecolumns="false"
     datakeynames="EmpID">
     <columns>
      <asp:boundfield headertext="EmpID" datafield="EmpID" />
      <asp:boundfield headertext="First Name" datafield="FirstName" />
      <asp:boundfield headertext="Last Name" datafield="LastName" />
     </columns>
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     deletemethod="DeleteEmployee"
     ondeleting="NorthwindEmployeeDeleting"
     ondeleted="NorthwindEmployeeDeleted"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic">
     <deleteparameters>
      <asp:parameter name="EmpID" type="Int32" />
     </deleteparameters>
    </asp:objectdatasource>

    <asp:label id="Label1" runat="server" />

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu pokazuje EmployeeLogic klasę, która jest używana w poprzednim przykładzie kodu.The following code example shows the EmployeeLogic class that is used in the preceding code example.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 //
 // EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
 // the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
 //
 public class EmployeeLogic {

  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public static ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();

   // Use the SqlDataSource class to wrap the
   // ADO.NET code required to query the database.
   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlDataSource sds
    = new SqlDataSource(cts.ConnectionString,
              "SELECT EmployeeID FROM Employees");
   try {
    IEnumerable IDs = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

    // Iterate through the Enumeration and create a
    // NorthwindEmployee object for each ID.
    IEnumerator enumerator = IDs.GetEnumerator();
    while (enumerator.MoveNext()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     DataRowView row = enumerator.Current as DataRowView;
     string id = row["EmployeeID"].ToString();
     NorthwindEmployee nwe = new NorthwindEmployee(id);
     // Add the NorthwindEmployee object to the collection.
     al.Add(nwe);
    }
   }
   finally {
    // If anything strange happens, clean up.
    sds.Dispose();
   }

   return al;
  }

  public static NorthwindEmployee GetEmployee(object anID) {
   return new NorthwindEmployee(anID);
  }

  public static void DeleteEmployee(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Delete();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("Employee delete failed."); }
   // Delete the object in memory.
   ne = null;
  }

  public static void DeleteEmployeeByID(int anID) {
    NorthwindEmployee tempEmp = new NorthwindEmployee(anID);
    DeleteEmployee(tempEmp);
  }
 }

 public class NorthwindEmployee {

  public NorthwindEmployee () {
   ID = DBNull.Value;
   lastName = "";
   firstName = "";
  }

  public NorthwindEmployee (object anID) {
   this.ID = anID;

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlConnection conn = new SqlConnection (cts.ConnectionString);
   SqlCommand sc =
    new SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName " +
            " FROM Employees " +
            " WHERE EmployeeID = @empId",
            conn);
   // Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@empId",SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString());
   SqlDataReader sdr = null;

   try {
    conn.Open();
    sdr = sc.ExecuteReader();

    // This is not a while loop. It only loops once.
    if (sdr != null && sdr.Read()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     this.firstName    = sdr["FirstName"].ToString();
     this.lastName     = sdr["LastName"].ToString();
    }
    else {
     throw new NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.");
    }
   }
   finally {
    try {
     if (sdr != null) sdr.Close();
     conn.Close();
    }
    catch (SqlException) {
     // Log an event in the Application Event Log.
     throw;
    }
   }
  }

  private object ID;
  public object EmpID {
   get { return ID; }
  }

  private string lastName;
  public string LastName {
   get { return lastName; }
   set { lastName = value; }
  }

  private string firstName;
  public string FirstName {
   get { return firstName; }
   set { firstName = value; }
  }
  public bool Delete () {
   if (ID.Equals(DBNull.Value)) {
    // The Employee object is not persisted.
    return true;
   }
   else {
    // The Employee object is persisted.
    // Use the SqlDataSource control as a convenient wrapper for
    // the ADO.NET code needed to delete a record from the database.
    ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];
    SqlDataSource sds = new SqlDataSource();

    try {
     sds.ConnectionString = cts.ConnectionString;
     sds.DeleteParameters.Add(new Parameter("empID", TypeCode.Int32, this.ID.ToString()));
     sds.DeleteCommand = "DELETE FROM [Order Details] " + 
       "WHERE OrderID IN (SELECT OrderID FROM Orders WHERE EmployeeID=@empID)";
     sds.Delete();
     sds.DeleteCommand = "DELETE FROM Orders WHERE EmployeeID=@empID";
     sds.Delete();
     sds.DeleteCommand = "DELETE FROM EmployeeTerritories WHERE EmployeeID=@empID";
     sds.Delete();
     sds.DeleteCommand = "DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID=@empID";
     sds.Delete();
     return true;
    }
    finally {
     // Clean up resources.
     sds.Dispose();
    }
   }
  }
 }

 public class NorthwindDataException: Exception {
  public NorthwindDataException(string msg) : base (msg) { }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB
'
' EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
' the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
Public Class EmployeeLogic

  ' Return a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Shared Function GetAllEmployees() As ICollection
   Dim al As New ArrayList()

   ' Use the SqlDataSource class to wrap the
   ' ADO.NET code required to query the database.
   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim sds As New SqlDataSource(cts.ConnectionString, _
                 "SELECT EmployeeID FROM Employees")
   Try
     Dim IDs As IEnumerable = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty)

     ' Iterate through the Enumeration and create a
     ' NorthwindEmployee object for each ID.
     Dim enumerator As IEnumerator = IDs.GetEnumerator()
     While enumerator.MoveNext()
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Dim row As DataRowView = CType(enumerator.Current,DataRowView)
      Dim id As String = row("EmployeeID").ToString()
      Dim nwe As New NorthwindEmployee(id)
      ' Add the NorthwindEmployee object to the collection.
      al.Add(nwe)
     End While
   Finally
     ' If anything strange happens, clean up.
     sds.Dispose()
   End Try

   Return al
  End Function 'GetAllEmployees


  Public Shared Function GetEmployee(anID As Object) As NorthwindEmployee
   Return New NorthwindEmployee(anID)
  End Function 'GetEmployee


  Public Shared Sub DeleteEmployee(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Delete()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("Employee delete failed.")
   End If ' Delete the object in memory.
   ne = Nothing
  End Sub


  Public Shared Sub DeleteEmployeeByID(anID As Integer)
   Dim tempEmp As New NorthwindEmployee(anID)
   DeleteEmployee(tempEmp)
  End Sub

End Class

Public Class NorthwindEmployee

  Public Sub New()
   ID = DBNull.Value
   aLastName = ""
   aFirstName = ""
  End Sub


  Public Sub New(anID As Object)
   Me.ID = anID
   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim conn As New SqlConnection(cts.ConnectionString)
   Dim sc As New SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName " & _
                " FROM Employees " & _
                " WHERE EmployeeID = @empId", conn)
   ' Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(New SqlParameter("@empId", SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString())
   Dim sdr As SqlDataReader = Nothing

   Try
     conn.Open()
     sdr = sc.ExecuteReader()

     ' This is not a while loop. It only loops once.
     If Not (sdr Is Nothing) AndAlso sdr.Read() Then
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Me.aFirstName = sdr("FirstName").ToString()
      Me.aLastName = sdr("LastName").ToString()
     Else
      Throw New NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.")
     End If
   Finally
     Try
      If Not (sdr Is Nothing) Then
        sdr.Close()
      End If
      conn.Close()
     Catch se As SqlException
      ' Log an event in the Application Event Log.
      Throw
     End Try
   End Try
  End Sub

  Private ID As Object
  Public ReadOnly Property EmpID() As Object
   Get
     Return ID
   End Get
  End Property

  Private aLastName As String
  Public Property LastName() As String
   Get
     Return aLastName
   End Get
   Set
     aLastName = value
   End Set
  End Property

  Private aFirstName As String
  Public Property FirstName() As String
   Get
     Return aFirstName
   End Get
   Set
     aFirstName = value
   End Set
  End Property

  Public Function Delete() As Boolean
   If ID.Equals(DBNull.Value) Then
     ' The Employee object is not persisted.
     Return True
   Else
     ' The Employee object is persisted.
     ' Use the SqlDataSource control as a convenient wrapper for
     ' the ADO.NET code needed to delete a record from the database.
     Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
     Dim sds As New SqlDataSource()
     Try
      sds.ConnectionString = cts.ConnectionString
      sds.DeleteParameters.Add(New Parameter("empID", TypeCode.Int32, Me.ID.ToString()))
      sds.DeleteCommand = "DELETE FROM [Order Details] " & _
        "WHERE OrderID IN (SELECT OrderID FROM Orders WHERE EmployeeID=@empID)"
      sds.Delete()
      sds.DeleteCommand = "DELETE FROM Orders WHERE EmployeeID=@empID"
      sds.Delete()
      sds.DeleteCommand = "DELETE FROM EmployeeTerritories WHERE EmployeeID=@empID"
      sds.Delete()
      sds.DeleteCommand = "DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID=@empID"
      sds.Delete()
      Return True
     Finally
      ' Clean up resources.
      sds.Dispose()
     End Try
   End If
  End Function 'Delete
End Class

Public Class NorthwindDataException
  Inherits Exception

  Public Sub New(msg As String)
   MyBase.New(msg)
  End Sub

End Class
End Namespace

Uwagi

Obsłuż Deleting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe inicjalizacje specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed ObjectDataSource wykonaniem operacji usuwania przez formant.Handle the Deleting event to perform additional initialization that is specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the ObjectDataSource control performs the delete operation. Parametry są dostępne jako IDictionary kolekcja, do której uzyskuje dostęp InputParameters Właściwość, która jest udostępniana przez ObjectDataSourceMethodEventArgs obiekt.The parameters are available as an IDictionary collection that is accessed by the InputParameters property, which is exposed by the ObjectDataSourceMethodEventArgs object.

Aby anulować operację usuwania, można ustawić Cancel Właściwość ObjectDataSourceMethodEventArgs na true .You can cancel the delete operation by setting the Cancel property of the ObjectDataSourceMethodEventArgs to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też