ObjectDataSource.Filtering Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją Filter.Occurs before a filter operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceFilteringEventHandler ^ Filtering;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventHandler Filtering;
member this.Filtering : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventHandler 
Public Custom Event Filtering As ObjectDataSourceFilteringEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceFilteringEventHandler

Uwagi

Obsłuż Filtering zdarzenie, aby wykonać operacje walidacji dla wartości parametrów filtru przed ObjectDataSource wykonaniem przez formant operacji filtrowania.Handle the Filtering event to perform validation operations on filter parameter values before the ObjectDataSource control performs a filter operation. Możesz anulować wybraną operację, ustawiając Cancel Właściwość ObjectDataSourceFilteringEventArgs na true .You can cancel the selected operation by setting the Cancel property of the ObjectDataSourceFilteringEventArgs to true. Zdarzenie jest zgłaszane tylko wtedy, gdy FilterExpression Właściwość jest ustawiona.The event is raised only if the FilterExpression property is set.

ObjectDataSource.FilteringZdarzenie delegowane do ObjectDataSourceView.Filtering zdarzenia ObjectDataSourceView skojarzonego z ObjectDataSource kontrolką.The ObjectDataSource.Filtering event delegates to the ObjectDataSourceView.Filtering event of the ObjectDataSourceView that is associated with the ObjectDataSource control.

Ważne

Należy sprawdzić poprawność każdej wartości parametru filtru otrzymanej od klienta.You should validate any filter parameter value that you receive from the client. Środowisko uruchomieniowe po prostu zastępuje wartość parametru do wyrażenia filtru i stosuje go do DataSet DataTable obiektu, który jest zwracany przez Select metodę.The runtime simply substitutes the parameter value into the filter expression and applies it to the DataSet or DataTable object that is returned by the Select method. Jeśli używasz FilterExpression właściwości jako miary zabezpieczeń, aby ograniczyć liczbę zwracanych elementów, należy sprawdzić poprawność wartości parametrów przed przystąpieniem do filtrowania.If you are using the FilterExpression property as a security measure to limit the number of items that are returned, you must validate the parameter values before the filtering occurs.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też