ObjectDataSource.Updated Zdarzenie

Definicja

Występuje po Update() zakończeniu operacji.Occurs when an Update() operation has completed.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceStatusEventHandler ^ Updated;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler Updated;
member this.Updated : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler 
Public Custom Event Updated As ObjectDataSourceStatusEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceStatusEventHandler

Uwagi

Obsłuż Updated zdarzenie, aby sprawdzić wartości zwracanych wartości lub parametrów wyjściowych lub określić, czy wyjątek został zgłoszony po zakończeniu Update operacji.Handle the Updated event to examine the values of a return value or output parameters, or to determine whether an exception was thrown after an Update operation has completed. Właściwości wartości zwracanej, parametrów wyjściowych i obsługi wyjątków są dostępne z ObjectDataSourceStatusEventArgs obiektu, który jest skojarzony ze zdarzeniem.The return value, output parameters, and exception handling properties are available from the ObjectDataSourceStatusEventArgs object that is associated with the event.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też