ObjectDataSourceEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla ObjectCreating i ObjectCreated zdarzeń ObjectDataSource kontrolki.Provides data for the ObjectCreating and ObjectCreated events of the ObjectDataSource control.

public ref class ObjectDataSourceEventArgs : EventArgs
public class ObjectDataSourceEventArgs : EventArgs
type ObjectDataSourceEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class ObjectDataSourceEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
ObjectDataSourceEventArgs

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak używać ObjectDataSource kontrolki z obiektem biznesowym i GridView kontrolki do pobierania i wyświetlania informacji.The first code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a GridView control to retrieve and display information. Drugi przykład kodu zawiera przykładowy podstawowy obiekt biznesowy, którego używa pierwszy przykładowy kod.The second code example provides the example basic business object that the first code example uses.

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ObjectDataSource kontrolki z obiektem biznesowym i GridView kontrolki do pobierania i wyświetlania informacji.The following code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a GridView control to retrieve and display information. W tym przykładzie, podobnie jak w przypadku wielu rzeczywistych scenariuszy, może nie być możliwe ani odpowiednie do użycia domyślnego wystąpienia obiektu biznesowego z ObjectDataSource kontrolką.In this example, as in many real-world scenarios, it might not be possible nor appropriate to use a default instance of the business object with the ObjectDataSource control. W tym przykładzie ObjectDataSource nie można pomyślnie wywołać konstruktora bez parametrów, ponieważ spowoduje to zgłoszenie wyjątku.In this example, the ObjectDataSource cannot successfully call the parameterless constructor because it will throw an exception. W niektórych przypadkach Konstruktor bez parametrów może być chroniony i w innym przypadku może nie zainicjować obiektu biznesowego w żądanym stanie.In some cases, the parameterless constructor might be protected and in others it might not initialize the business object to a desired state. Niezależnie od przyczyny można samodzielnie utworzyć wystąpienie obiektu biznesowego i ustawić wystąpienie na ObjectInstance Właściwość ObjectDataSourceEventArgs obiektu, który jest przesyłany do procedury obsługi.Whatever the reason, you can create an instance of the business object yourself and set the instance to the ObjectInstance property of the ObjectDataSourceEventArgs object that is passed to the handler. Jest to wystąpienie obiektu biznesowego, które ObjectDataSource będzie używane do wykonywania pracy.This is the business object instance that the ObjectDataSource will use to perform its work.

<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
private void NorthwindLogicCreating(object sender, ObjectDataSourceEventArgs e)
{
  // Create an instance of the business object using a non-default constructor.
  EmployeeLogic eLogic = new EmployeeLogic("Not created by the default constructor!");
  
  // Set the ObjectInstance property so that the ObjectDataSource uses the created instance.
  e.ObjectInstance = eLogic;
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     onobjectcreating="NorthwindLogicCreating"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" >
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
Private Sub NorthwindLogicCreating(sender As Object, e As ObjectDataSourceEventArgs)

  ' Create an instance of the business object using a non-default constructor.
  Dim eLogic As EmployeeLogic = New EmployeeLogic("Not created by the default constructor!")
  
  ' Set the ObjectInstance property so that the ObjectDataSource uses the created instance.
  e.ObjectInstance = eLogic
  
End Sub ' NorthwindLogicCreating

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:gridview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     onobjectcreating="NorthwindLogicCreating"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" >
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje przykład podstawowego obiektu biznesowego, którego używa poprzedni kod.The following code example demonstrates the example basic business object that the preceding code example uses.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

 public class EmployeeLogic {

  public EmployeeLogic() { 
    throw new NotSupportedException("Initialize data.");
  }
  
  public EmployeeLogic(string data) {
    _data = data;
  }

  private string _data;
  
  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();   
   al.Add(_data);    
   return al;
  }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB
 Public Class EmployeeLogic
  
  
  Public Sub New() 
    Throw New NotSupportedException("Initialize data.")
  
  End Sub
  
  
  Public Sub New(ByVal data As String) 
    _data = data
  
  End Sub
  
  Private _data As String
  
  
  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Function GetAllEmployees() As ICollection 
    Dim al As New ArrayList()
    al.Add(_data)
    Return al
  
  End Function 'GetAllEmployees
 End Class
End Namespace ' Samples.AspNet.VB

Uwagi

ObjectDataSourceEventArgsKlasa jest używana w OnObjectCreating OnObjectCreated metodach i, aby zapewnić dostęp do wystąpienia obiektu biznesowego przed wykonywaniem operacji na danych, które korzystają z ObjectDataSource formantu i obiektu biznesowego.The ObjectDataSourceEventArgs class is used in the OnObjectCreating and OnObjectCreated methods to provide access to the business object instance before any data operations that are using the ObjectDataSource control and business object are performed. Obiekt biznesowy jest ustawiany i uzyskuje do niego dostęp przy użyciu ObjectInstance właściwości.The business object is set and accessed using the ObjectInstance property. Dodając delegata obsługi zdarzeń w celu obsłużenia ObjectCreating zdarzenia, można utworzyć wystąpienie obiektu biznesowego w kodzie niestandardowym zamiast ObjectDataSource wykonywania tworzenia wystąpienia.By adding an event handler delegate to handle the ObjectCreating event, you can create an instance of the business object in custom code instead of the ObjectDataSource performing the instantiation. Jest to przydatne w przypadku, gdy potrzebujesz niedomyślnego wystąpienia obiektu biznesowego lub wywołania konstruktora bez parametrów, aby utworzyć wystąpienie; ObjectDataSource zawsze wywołuje konstruktora bez parametrów, aby utworzyć wystąpienie obiektu biznesowego, z którym działa.This is useful when you want a non-default instance of your business object or to call a non-parameterless constructor to create the instance; the ObjectDataSource always calls the parameterless constructor to create an instance of the business object it works with. Możesz również dodać delegata programu obsługi zdarzeń, aby obsłużyć ObjectCreated zdarzenie, co umożliwia dostęp do wszystkich publicznie narażonych elementów członkowskich obiektu biznesowego w celu wykonania dodatkowych operacji inicjalizacji lub pracy.You can also add an event handler delegate to handle the ObjectCreated event, which enables you to access any publicly exposed members of the business object to perform any additional initialization or work.

OnObjectCreatingMetody i OnObjectCreated nie są wywoływane przez ObjectDataSource formant, jeśli metoda obiektu biznesowego wykonująca operacje na danych jest static .The OnObjectCreating and OnObjectCreated methods are not called by the ObjectDataSource control, if the business object method that performs the data operations is static.

ObjectDataSourceFormant uwidacznia wiele zdarzeń, które można obsłużyć do pracy z bazowym obiektem biznesowym w różnym czasie w jego cyklu życia.The ObjectDataSource control exposes many events that you can handle to work with the underlying business object at various times in its lifecycle. Poniższa tabela zawiera listę zdarzeń i skojarzonych EventArgs klas oraz delegatów obsługi zdarzeń.The following table lists the events and the associated EventArgs classes and event handler delegates.

WydarzenieEvent EventArgsEventArgs EventHandlerEventHandler
ObjectCreating.ObjectCreating.

Występuje bezpośrednio przed utworzeniem wystąpienia obiektu biznesowego.Occurs immediately before the instance of the business object is created.
ObjectDataSourceEventArgs ObjectDataSourceObjectEventHandler
ObjectCreated.ObjectCreated.

Występuje natychmiast po utworzeniu wystąpienia obiektu biznesowego.Occurs immediately after the instance of the business object is created.
ObjectDataSourceEventArgs ObjectDataSourceObjectEventHandler
Selecting.Selecting.

Występuje przed pobraniem danych.Occurs before the data is retrieved.
ObjectDataSourceSelectingEventArgs ObjectDataSourceSelectingEventHandler
Inserting, Updating i Deleting .Inserting, Updating, and Deleting.

Występuje przed wykonaniem operacji INSERT, Update lub DELETE.Occur before an insert, update, or delete operation is performed.
ObjectDataSourceMethodEventArgs ObjectDataSourceMethodEventHandler
Selected.Selected.

Występuje po pobraniu danych.Occurs after the data is retrieved.
ObjectDataSourceStatusEventArgs ObjectDataSourceStatusEventHandler
Inserted, Updated, Deleted.Inserted, Updated, Deleted.

Występuje po zakończeniu operacji INSERT, Update lub DELETE.Occur after the insert, update, or delete operation is completed.
ObjectDataSourceStatusEventArgs ObjectDataSourceStatusEventHandler
ObjectDisposing.ObjectDisposing.

Występuje przed zniszczeniem obiektu biznesowego.Occurs before a business object is destroyed.
ObjectDataSourceDisposingEventArgs ObjectDataSourceDisposingEventHandler

Konstruktory

ObjectDataSourceEventArgs(Object)

Inicjuje nowe wystąpienie ObjectDataSourceEventArgs klasy przy użyciu określonego obiektu.Initializes a new instance of the ObjectDataSourceEventArgs class using the specified object.

Właściwości

ObjectInstance

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje obiekt biznesowy, z którym ObjectDataSource formant wykonuje operacje na danych.Gets or sets an object that represents the business object with which the ObjectDataSource control performs data operations.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też