ObjectDataSourceSelectingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać Selecting zdarzenie ObjectDataSource formantu.Represents the method that will handle the Selecting event of the ObjectDataSource control.

public delegate void ObjectDataSourceSelectingEventHandler(System::Object ^ sender, ObjectDataSourceSelectingEventArgs ^ e);
public delegate void ObjectDataSourceSelectingEventHandler(object sender, ObjectDataSourceSelectingEventArgs e);
type ObjectDataSourceSelectingEventHandler = delegate of obj * ObjectDataSourceSelectingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ObjectDataSourceSelectingEventHandler(sender As Object, e As ObjectDataSourceSelectingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia, ObjectDataSource kontrolka.The source of the event, the ObjectDataSource control.

Dziedziczenie
ObjectDataSourceSelectingEventHandler

Uwagi

Podczas tworzenia ObjectDataSourceSelectingEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create an ObjectDataSourceSelectingEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też