ObjectDataSourceView.CanDelete Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą ObjectDataSourceView , czy obiekt, który jest skojarzony z bieżącą ObjectDataSource kontrolką, obsługuje operację usuwania.Gets a value indicating whether the ObjectDataSourceView object that is associated with the current ObjectDataSource control supports the delete operation.

public:
 virtual property bool CanDelete { bool get(); };
public override bool CanDelete { get; }
member this.CanDelete : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanDelete As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli operacja jest obsługiwana; w przeciwnym razie false .true, if the operation is supported; otherwise, false. Usuwanie nie jest obsługiwane, jeśli DeleteMethod Właściwość jest pustym ciągiem ("").Deletion is not supported, if the DeleteMethod property is an empty string ("").

Uwagi

CanDeleteWłaściwość zwraca wartość true , jeśli DeleteMethod Właściwość jest ustawiona.The CanDelete property returns true, if the DeleteMethod property is set. Operacja usuwania może nadal kończyć się niepowodzeniem, jeśli wszystkie właściwości danych nie zostały ustawione lub nie są ustawione prawidłowo.A delete operation could still fail, if all the data properties are not set or are not set correctly.

Dotyczy

Zobacz też