ObjectDataSourceView.CanInsert Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą ObjectDataSourceView , czy obiekt, który jest skojarzony z bieżącą ObjectDataSource kontrolką obsługuje operację wstawiania.Gets a value indicating whether the ObjectDataSourceView object that is associated with the current ObjectDataSource control supports the insert operation.

public:
 virtual property bool CanInsert { bool get(); };
public override bool CanInsert { get; }
member this.CanInsert : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanInsert As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli operacja jest obsługiwana; w przeciwnym razie false .true, if the operation is supported; otherwise, false. Wstawianie nie jest obsługiwane, jeśli InsertMethod Właściwość jest ciągiem pustym.Insertion is not supported, if the InsertMethod property is an empty string.

Uwagi

CanInsertWłaściwość zwraca wartość true , jeśli InsertMethod Właściwość jest ustawiona.The CanInsert property returns true, if the InsertMethod property is set. Operacja wstawiania może nadal zakończyć się niepowodzeniem, jeśli wszystkie właściwości danych nie są ustawione lub nie są ustawione prawidłowo.A insert operation could still fail, if all the data properties are not set or are not set correctly.

Dotyczy

Zobacz też