ObjectDataSourceView.Inserted Zdarzenie

Definicja

Występuje po Insert zakończeniu operacji.Occurs when an Insert operation has completed.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceStatusEventHandler ^ Inserted;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler Inserted;
member this.Inserted : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventHandler 
Public Custom Event Inserted As ObjectDataSourceStatusEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceStatusEventHandler

Uwagi

Obsłuż Inserted zdarzenie, aby sprawdzić wartości zwracanych wartości i parametrów wyjściowych lub określić, czy wyjątek został zgłoszony po zakończeniu Insert operacji.Handle the Inserted event to examine the values of a return value and output parameters or to determine whether an exception was thrown after an Insert operation has completed. Właściwości wartości zwracanej, parametrów wyjściowych i obsługi wyjątków są dostępne z ObjectDataSourceStatusEventArgs obiektu, który jest skojarzony ze zdarzeniem.The return value, output parameters, and exception handling properties are available from the ObjectDataSourceStatusEventArgs object that is associated with the event.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też