ObjectDataSourceView.Inserting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed Insert operacją.Occurs before an Insert operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceMethodEventHandler ^ Inserting;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler Inserting;
member this.Inserting : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventHandler 
Public Custom Event Inserting As ObjectDataSourceMethodEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceMethodEventHandler

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak używać ObjectDataSource kontrolki z obiektem biznesowym i DetailsView kontrolki do wstawiania danych.The first code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a DetailsView control to insert data. Drugi przykład kodu zawiera przykładowy obiekt biznesowy warstwy środkowej, który jest używany w pierwszym przykładzie kodu.The second code example provides an example of the middle-tier business object that is used in the first code example.

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ObjectDataSource kontrolki z obiektem biznesowym i DetailsView kontrolki do wstawiania danych.The following code example demonstrates how to use an ObjectDataSource control with a business object and a DetailsView control to insert data. DetailsViewPoczątkowo wyświetla nowy NorthwindEmployee rekord wraz z automatycznie wygenerowanym przyciskiem wstawiania .The DetailsView initially displays a new NorthwindEmployee record, along with an automatically generated Insert button. Po wprowadzeniu danych do pól DetailsView kontrolki kliknij przycisk Wstaw .After you enter data into the fields of the DetailsView control, click the Insert button. InsertMethodWłaściwość określa, która metoda wykonuje Insert operację.The InsertMethod property identifies which method performs the Insert operation.

W tym przykładzie kodu UpdateEmployeeInfo Metoda jest używana do wykonywania instrukcji INSERT, ale wymaga NorthwindEmployee parametru, aby wstawić dane.In this code example, the UpdateEmployeeInfo method is used to perform an insert; however it requires a NorthwindEmployee parameter to insert the data. Z tego powodu Kolekcja ciągów, które DetailsView są przekazywane przez formant automatycznie, jest niewystarczająca.For this reason, the collection of strings that the DetailsView control passes automatically is not sufficient. NorthwindEmployeeInsertingDelegat jest ObjectDataSourceMethodEventHandler obiektem, który obsługuje Inserting zdarzenie i umożliwia manipulowanie parametrami wejściowymi przed Insert kontynuowaniem operacji.The NorthwindEmployeeInserting delegate is an ObjectDataSourceMethodEventHandler object that handles the Inserting event and enables you to manipulate the input parameters before the Insert operation proceeds. Ponieważ UpdateEmployeeInfo Metoda wymaga NorthwindEmployee obiektu jako parametru, jeden jest tworzony przy użyciu kolekcji ciągów, a następnie dodawany do InputParameters kolekcji przy użyciu nazwy parametru ( ne ) oczekiwanej przez metodę.Because the UpdateEmployeeInfo method requires a NorthwindEmployee object as a parameter, one is created using the collection of strings, and then added to the InputParameters collection using a parameter name (ne) that the method expects. Można wykonać takie czynności, jak w przypadku korzystania z istniejącego obiektu warstwy środkowej jako źródła danych z typami i metodami, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do użycia z ObjectDataSource kontrolką.You might perform steps like these when using an existing middle-tier object as a data source with types and methods that are not designed specifically for use with the ObjectDataSource control.

Po Insert wykonaniu operacji wywoływana jest metoda, która jest identyfikowana przez InsertMethod Właściwość.When the Insert operation is performed, the method that is identified by the InsertMethod property is called. Jeśli Insert Metoda obiektu ma sygnaturę metody, która zawiera parametry, InsertParameters Kolekcja musi zawierać parametr z nazwami, które pasują do parametrów sygnatury metody, Insert Aby Metoda została pomyślnie ukończona.If the Insert method of the object has a method signature that includes parameters, the InsertParameters collection must contain a parameter with names that match the method signature parameters for the Insert method to complete successfully.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
private void NorthwindEmployeeInserting(object source, ObjectDataSourceMethodEventArgs e)
{
 // The business object expects a custom type. Build it
 // and add it to the parameters collection.
 
 IDictionary paramsFromPage = e.InputParameters;

 NorthwindEmployee ne = new NorthwindEmployee();

 ne.FirstName = paramsFromPage["FirstName"].ToString();
 ne.LastName  = paramsFromPage["LastName"].ToString();
 ne.Title   = paramsFromPage["Title"].ToString();
 ne.Courtesy  = paramsFromPage["Courtesy"].ToString();
 ne.Supervisor = Int32.Parse(paramsFromPage["Supervisor"].ToString());

 paramsFromPage.Clear();
 paramsFromPage.Add("ne", ne);
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:detailsview
     id="DetailsView1"
     runat="server"
     autogenerateinsertbutton="True"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:detailsview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetEmployee"
     insertmethod="UpdateEmployeeInfo"
     oninserting="NorthwindEmployeeInserting"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic"
     >
     <selectparameters>
      <asp:parameter name="anID" defaultvalue="-1" />
     </selectparameters>
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
Private Sub NorthwindEmployeeInserting(source As Object, e As ObjectDataSourceMethodEventArgs)

 ' The GridView control passes an array of strings in the parameters
 ' collection because that is the type it knows how to work with.
 ' However, the business object expects a custom type. Build it
 ' and add it to the parameters collection.
 Dim paramsFromPage As IDictionary = e.InputParameters

 Dim ne As New NorthwindEmployee()
 ne.FirstName = paramsFromPage("FirstName").ToString()
 ne.LastName  = paramsFromPage("LastName").ToString()
 ne.Title   = paramsFromPage("Title").ToString()
 ne.Courtesy  = paramsFromPage("Courtesy").ToString()
 ne.Supervisor = Int32.Parse(paramsFromPage("Supervisor").ToString())
 
 paramsFromPage.Clear()
 paramsFromPage.Add("ne", ne)
End Sub ' NorthwindEmployeeInserting

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <asp:detailsview
     id="DetailsView1"
     runat="server"
     autogenerateinsertbutton="True"
     datasourceid="ObjectDataSource1">
    </asp:detailsview>

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetEmployee"
     insertmethod="UpdateEmployeeInfo"
     oninserting="NorthwindEmployeeInserting"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" >
     <selectparameters>
      <asp:parameter name="anID" defaultvalue="-1" />
     </selectparameters>
    </asp:objectdatasource>

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu zawiera przykład obiektu biznesowego warstwy środkowej, który jest użyty w poprzednim przykładzie kodu.The following code example provides an example of a middle-tier business object that the preceding code example uses. Przykład kodu składa się z dwóch podstawowych klas:The code example consists of two basic classes:

 • EmployeeLogicKlasa, która jest bezstanową klasą, która hermetyzuje logikę biznesową.The EmployeeLogic class, which is a stateless class that encapsulates business logic.

 • NorthwindEmployeeKlasa, która jest klasą modelu, która zawiera tylko podstawowe funkcje wymagane do ładowania i utrwalania danych z warstwy danych.The NorthwindEmployee class, which is a model class that contains only the basic functionality that is required to load and persist data from the data tier.

Dodatkową NorthwindDataException klasą dostarcza się jako wygoda.An additional NorthwindDataException class is provided as a convenience.

Aby zapoznać się z kompletnym przykładem pracy, należy skompilować i użyć tych klas.For a complete working example, you must compile and use these classes. UpdateEmployeeInfoMetoda nie jest w pełni zaimplementowana, dlatego nie należy wstawiać danych do bazy danych Northwind Traders podczas eksperymentowania z tym przykładem.The UpdateEmployeeInfo method is not completely implemented, so you will not insert data into the Northwind Traders database when you experiment with this example.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 //
 // EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
 // the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
 //
 public class EmployeeLogic {

  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public static ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlDataSource sds
    = new SqlDataSource(cts.ConnectionString,
              "SELECT EmployeeID FROM Employees");
   try {
    IEnumerable IDs = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

    // Iterate through the Enumeration and create a
    // NorthwindEmployee object for each ID.
    IEnumerator enumerator = IDs.GetEnumerator();
    while (enumerator.MoveNext()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     DataRowView row = enumerator.Current as DataRowView;
     string id = row["EmployeeID"].ToString();
     NorthwindEmployee nwe = new NorthwindEmployee(id);
     // Add the NorthwindEmployee object to the collection.
     al.Add(nwe);
    }
   }
   finally {
    // If anything strange happens, clean up.
    sds.Dispose();
   }

   return al;
  }

  public static NorthwindEmployee GetEmployee(object anID) {
   if (anID.Equals("-1") ||
     anID.Equals(DBNull.Value) ) {
    return new NorthwindEmployee();
   }
   else {
    return new NorthwindEmployee(anID);
   }
  }

  public static void UpdateEmployeeInfo(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Save();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("UpdateEmployee failed."); }
  }

  public static void DeleteEmployee(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Delete();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("DeleteEmployee failed."); }
  }

  // And so on...
 }

 public class NorthwindEmployee {

  public NorthwindEmployee () {
   ID = DBNull.Value;
   lastName = "";
   firstName = "";
   title="";
   titleOfCourtesy = "";
   reportsTo = -1;
  }

  public NorthwindEmployee (object anID) {
   this.ID = anID;

   SqlConnection conn
    = new SqlConnection (ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"].ConnectionString);
   SqlCommand sc =
    new SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " +
            " FROM Employees " +
            " WHERE EmployeeID = @empId",
            conn);
   // Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@empId",SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString());
   SqlDataReader sdr = null;

   try {
    conn.Open();
    sdr = sc.ExecuteReader();

    // Only loop once.
    if (sdr != null && sdr.Read()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     this.firstName    = sdr["FirstName"].ToString();
     this.lastName     = sdr["LastName"].ToString();
     this.title      = sdr["Title"].ToString();
     this.titleOfCourtesy = sdr["TitleOfCourtesy"].ToString();
     if (! sdr.IsDBNull(4)) {
      this.reportsTo    = sdr.GetInt32(4);
     }
    }
    else {
     throw new NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.");
    }
   }
   finally {
    try {
     if (sdr != null) sdr.Close();
     conn.Close();
    }
    catch (SqlException) {
     // Log an event in the Application Event Log.
     throw;
    }
   }
  }

  private object ID;
  public string EmpID {
   get { return ID.ToString(); }
  }

  private string lastName;
  public string LastName {
   get { return lastName; }
   set { lastName = value; }
  }

  private string firstName;
  public string FirstName {
   get { return firstName; }
   set { firstName = value; }
  }

  public string FullName {
   get { return FirstName + " " + LastName; }
  }

  private string title;
  public String Title {
   get { return title; }
   set { title = value; }
  }

  private string titleOfCourtesy;
  public string Courtesy {
   get { return titleOfCourtesy; }
   set { titleOfCourtesy = value; }
  }

  private int  reportsTo;
  public int Supervisor {
   get { return reportsTo; }
   set { reportsTo = value; }
  }

  public bool Save () {
   // Implement persistence logic.
   return true;
  }

  public bool Delete () {
   // Implement delete logic.
   return true;
  }
 }

 internal class NorthwindDataException: Exception {
  public NorthwindDataException(string msg) : base (msg) { }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB

'
' EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
' the operations you can perform on a NorthwindEmployee object.
'
Public Class EmployeeLogic

  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Shared Function GetAllEmployees() As ICollection

   Dim al As New ArrayList()

   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")

   Dim sds As New SqlDataSource(cts.ConnectionString, "SELECT EmployeeID FROM Employees")

   Try
     Dim IDs As IEnumerable = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty)

     ' Iterate through the Enumeration and create a
     ' NorthwindEmployee object for each ID.
     Dim enumerator As IEnumerator = IDs.GetEnumerator()
     While enumerator.MoveNext()
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Dim row As DataRowView = CType(enumerator.Current,DataRowView)
      Dim id As String = row("EmployeeID").ToString()
      Dim nwe As New NorthwindEmployee(id)
      ' Add the NorthwindEmployee object to the collection.
      al.Add(nwe)
     End While
   Finally
     ' If anything strange happens, clean up.
     sds.Dispose()
   End Try

   Return al
  End Function 'GetAllEmployees


  Public Shared Function GetEmployee(anID As Object) As NorthwindEmployee
   If anID.Equals("-1") OrElse anID.Equals(DBNull.Value) Then
     Return New NorthwindEmployee()
   Else
     Return New NorthwindEmployee(anID)
   End If
  End Function 'GetEmployee


  Public Shared Sub UpdateEmployeeInfo(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Save()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("UpdateEmployee failed.")
   End If
  End Sub

  Public Shared Sub DeleteEmployee(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Delete()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("DeleteEmployee failed.")
   End If
  End Sub

  ' And so on...

End Class


Public Class NorthwindEmployee


  Public Sub New()
   ID = DBNull.Value
   lastName = ""
   firstName = ""
   title = ""
   titleOfCourtesy = ""
   reportsTo = - 1
  End Sub


  Public Sub New(anID As Object)
   Me.ID = anID

   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")

   Dim conn As New SqlConnection(cts.ConnectionString)

   Dim sc As New SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Title,TitleOfCourtesy,ReportsTo " & _
                " FROM Employees " & _
                " WHERE EmployeeID = @empId", conn)

   ' Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(New SqlParameter("@empId", SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString())
   Dim sdr As SqlDataReader = Nothing

   Try
     conn.Open()
     sdr = sc.ExecuteReader()

     ' Only loop once.
     If Not (sdr Is Nothing) AndAlso sdr.Read() Then
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Me.aFirstName = sdr("FirstName").ToString()
      Me.aLastName = sdr("LastName").ToString()
      Me.aTitle = sdr("Title").ToString()
      Me.titleOfCourtesy = sdr("TitleOfCourtesy").ToString()
      If Not sdr.IsDBNull(4) Then
        Me.reportsTo = sdr.GetInt32(4)
      End If
     Else
      Throw New NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.")
     End If
   Finally
     Try
      If Not (sdr Is Nothing) Then
        sdr.Close()
      End If
      conn.Close()
     Catch se As SqlException
      ' Log an event in the Application Event Log.
      Throw
     End Try
   End Try
  End Sub

  Private ID As Object
  Public ReadOnly Property EmpID() As String
   Get
     Return ID.ToString()
   End Get
  End Property

  Private aLastName As String
  Public Property LastName() As String
   Get
     Return aLastName
   End Get
   Set
     aLastName = value
   End Set
  End Property

  Private aFirstName As String
  Public Property FirstName() As String
   Get
     Return aFirstName
   End Get
   Set
     aFirstName = value
   End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property FullName() As String
   Get
     Return FirstName & " " & LastName
   End Get
  End Property

  Private aTitle As String
  Public Property Title() As String
   Get
     Return aTitle
   End Get
   Set
     aTitle = value
   End Set
  End Property

  Private titleOfCourtesy As String
  Public Property Courtesy() As String
   Get
     Return titleOfCourtesy
   End Get
   Set
     titleOfCourtesy = value
   End Set
  End Property

  Private reportsTo As Integer
  Public Property Supervisor() As Integer
   Get
     Return reportsTo
   End Get
   Set
     reportsTo = value
   End Set
  End Property

  Public Function Save() As Boolean

   ' Implement persistence logic.
   Return True

  End Function 'Save


  Public Function Delete() As Boolean

   ' Implement delete logic.
   Return True

  End Function 'Delete
End Class


Friend Class NorthwindDataException
  Inherits Exception

  Public Sub New(msg As String)
   MyBase.New(msg)
  End Sub
End Class

End Namespace

Uwagi

Obsłuż Inserting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed ObjectDataSource wykonaniem operacji przez formant Insert .Handle the Inserting event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the ObjectDataSource control performs the Insert operation. Parametry są dostępne jako IDictionary kolekcja, do której uzyskuje dostęp InputParameters Właściwość, która jest udostępniana przez ObjectDataSourceMethodEventArgs obiekt.The parameters are available as an IDictionary collection that is accessed by the InputParameters property, which is exposed by the ObjectDataSourceMethodEventArgs object.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też