ObjectDataSourceView.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ObjectDataSourceView obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the ObjectDataSourceView object is saving changes to its view state.

protected:
 property bool IsTrackingViewState { bool get(); };
protected bool IsTrackingViewState { get; }
member this.IsTrackingViewState : bool
Protected ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli widok źródła danych jest oznaczony do zapisania jego stanu; w przeciwnym razie false .true, if the data source view is marked to save its state; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też