ObjectDataSourceView.MaximumRowsParameterName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę parametru metody pobierania danych, który służy do wskazywania liczby rekordów do pobrania dla obsługi stronicowania źródła danych.Gets or sets the name of the data retrieval method parameter that is used to indicate the number of records to retrieve for data source paging support.

public:
 property System::String ^ MaximumRowsParameterName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string MaximumRowsParameterName { get; set; }
member this.MaximumRowsParameterName : string with get, set
Public Property MaximumRowsParameterName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa parametru metody służącego do wskazywania liczby rekordów do pobrania.The name of the method parameter used to indicate the number of records to retrieve. Wartość domyślna to "MaximumRows".The default is "maximumRows".

Uwagi

Ta MaximumRowsParameterName Właściwość jest używana do obsługi stronicowania źródła danych.The MaximumRowsParameterName property is used to support data source paging. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EnablePaging.For more information, see EnablePaging.

Wartość MaximumRowsParameterName właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of the MaximumRowsParameterName property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też