ObjectDataSourceView.ObjectCreating Zdarzenie

Definicja

Występuje przed utworzeniem ObjectDataSourceView przez obiekt wystąpienia typu, który jest identyfikowany przez TypeName Właściwość.Occurs before the ObjectDataSourceView object creates an instance of the type that is identified by the TypeName property.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceObjectEventHandler ^ ObjectCreating;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceObjectEventHandler ObjectCreating;
member this.ObjectCreating : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceObjectEventHandler 
Public Custom Event ObjectCreating As ObjectDataSourceObjectEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceObjectEventHandler

Uwagi

ObjectDataSourceFormant automatycznie wywołuje konstruktora bez parametrów obiektu biznesowego do utworzenia i wystąpienia go przy użyciu odbicia.The ObjectDataSource control automatically calls the parameterless constructor of a business object to create and instance of it using reflection. Obsłuż ObjectCreating zdarzenie, aby jawnie wywołać innego konstruktora i ustawić wystąpienie obiektu, które jest wynikiem do ObjectInstance właściwości skojarzonego ObjectDataSourceEventArgs obiektu.Handle the ObjectCreating event to explicitly call another constructor and to set the instance of the object that results to the ObjectInstance property of the associated ObjectDataSourceEventArgs object.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Jeśli metoda, która jest identyfikowana w celu wykonania operacji na static danych Shared , jest (w Visual Basic), ObjectCreating ObjectCreated zdarzenia i nigdy nie są zgłaszane.If the method that is identified to perform the data operation is static (Shared in Visual Basic), the ObjectCreating and ObjectCreated events are never raised.

Dotyczy

Zobacz też