ObjectDataSourceView.ParsingCulture Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, jakie informacje o kulturze są używane podczas konwertowania wartości ciągu na rzeczywiste typy właściwości w celu skonstruowania obiektu typu wskazanego przez DataObjectTypeName .Gets a or sets a value that indicates what culture information is used when converting string values to actual property types in order to construct an object of the type indicated by DataObjectTypeName.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::ParsingCulture ParsingCulture { System::Web::UI::WebControls::ParsingCulture get(); void set(System::Web::UI::WebControls::ParsingCulture value); };
public System.Web.UI.WebControls.ParsingCulture ParsingCulture { get; set; }
member this.ParsingCulture : System.Web.UI.WebControls.ParsingCulture with get, set
Public Property ParsingCulture As ParsingCulture

Wartość właściwości

ParsingCulture

Informacje o kulturze.The culture information. Wartość domyślna to Invariant.The default value is Invariant.

Dotyczy

Zobacz też