ObjectDataSourceView.Selecting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją pobierania danych.Occurs before a data retrieval operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::ObjectDataSourceSelectingEventHandler ^ Selecting;
public event System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceSelectingEventHandler Selecting;
member this.Selecting : System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceSelectingEventHandler 
Public Custom Event Selecting As ObjectDataSourceSelectingEventHandler 

Typ zdarzenia

ObjectDataSourceSelectingEventHandler

Uwagi

Obsłuż Selecting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed ObjectDataSource wykonaniem operacji pobierania danych przez formant.Handle the Selecting event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the ObjectDataSource control performs the data retrieval operation. Parametry są dostępne jako IDictionary kolekcja, do której uzyskuje dostęp InputParameters Właściwość, która jest udostępniana przez ObjectDataSourceMethodEventArgs obiekt.The parameters are available as an IDictionary collection that is accessed by the InputParameters property, which is exposed by the ObjectDataSourceMethodEventArgs object.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też