ObjectDataSourceView.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState() .For a description of this member, see SaveViewState().

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
override this.System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Object

Obiekt, który zawiera zmiany ObjectDataSourceView stanu widoku; w przeciwnym razie null .The object that contains the changes to the ObjectDataSourceView view state; otherwise, null.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectDataSourceView wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectDataSourceView instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też