PagePropertiesChangingEventArgs(Int32, Int32) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PagePropertiesChangingEventArgs.Initializes a new instance of the PagePropertiesChangingEventArgs class.

public:
 PagePropertiesChangingEventArgs(int startRowIndex, int maximumRows);
public PagePropertiesChangingEventArgs (int startRowIndex, int maximumRows);
new System.Web.UI.WebControls.PagePropertiesChangingEventArgs : int * int -> System.Web.UI.WebControls.PagePropertiesChangingEventArgs
Public Sub New (startRowIndex As Integer, maximumRows As Integer)

Parametry

startRowIndex
Int32

Indeks pierwszego elementu strony.The index of the first item of the page.

maximumRows
Int32

Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia na każdej stronie danych.The maximum number of items to display on each page of data.

Uwagi

Ten konstruktor jest używany głównie do kontrolowania deweloperów podczas podnoszenia zdarzeń.This constructor is primarily used by control developers when raising events.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia PagePropertiesChangingEventArgs klasy.The following table shows initial property values for an instance of the PagePropertiesChangingEventArgs class.

WłaściwośćProperty Wartość początkowaInitial value
StartRowIndex Wartość startRowIndex parametru.The value of the startRowIndex parameter.
MaximumRows Wartość maximumRows parametru.The value of the maximumRows parameter.

Dotyczy

Zobacz też