PagePropertiesChangingEventArgs.StartRowIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks pierwszego elementu strony.Gets the index of the first item of the page.

public:
 property int StartRowIndex { int get(); };
public int StartRowIndex { get; }
member this.StartRowIndex : int
Public ReadOnly Property StartRowIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks pierwszego elementu, który ma być wyświetlany na stronie danych w ListView kontrolce.The index of the first item to display in a page of data in the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też