Parameter.ConvertDbTypeToTypeCode(DbType) Metoda

Definicja

Konwertuje DbType wartość na równoważną TypeCode wartość.

public:
 static TypeCode ConvertDbTypeToTypeCode(System::Data::DbType dbType);
public static TypeCode ConvertDbTypeToTypeCode (System.Data.DbType dbType);
static member ConvertDbTypeToTypeCode : System.Data.DbType -> TypeCode
Public Shared Function ConvertDbTypeToTypeCode (dbType As DbType) As TypeCode

Parametry

dbType
DbType

DbType Wartość, która ma być konwertowana na równoważną TypeCode wartość.

Zwraca

TypeCode

TypeCode Wartość, która jest równoważna określonej DbType wartości.

Uwagi

Ta metoda zwraca Object wystąpienie, jeśli nie zostanie znaleziony DbType odpowiednik wartości. Typy baz danych bez równoważnych typów to Guid, Binaryi DateTimeOffset.

Dotyczy