Parameter.Size Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozmiar parametru.

public:
 property int Size { int get(); void set(int value); };
public int Size { get; set; }
member this.Size : int with get, set
Public Property Size As Integer

Wartość właściwości

Int32

Rozmiar parametru wyrażonego jako liczba całkowita.

Uwagi

Po zmianie wartości Size metody jest wywoływana OnParameterChanged metoda.

Dotyczy

Zobacz też