ParameterCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję Parameter Parameter obiektów i-pochodne, które są używane przez kontrolki źródła danych w zaawansowanych scenariuszach powiązań danych.Represents a collection of Parameter and Parameter-derived objects that are used by data source controls in advanced data-binding scenarios.

public ref class ParameterCollection : System::Web::UI::StateManagedCollection
public class ParameterCollection : System.Web.UI.StateManagedCollection
type ParameterCollection = class
  inherit StateManagedCollection
Public Class ParameterCollection
Inherits StateManagedCollection
Dziedziczenie
ParameterCollection

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania AccessDataSource kontrolki i elementu FormParameter do wyświetlania informacji z bazy danych programu Microsoft Access w GridView formancie.The following code example demonstrates how to use an AccessDataSource control and a FormParameter to display information from a Microsoft Access database in a GridView control. FormParameterObiekt zostanie dodany do SelectParameters kolekcji za pomocą Add metody.The FormParameter object is added to the SelectParameters collection using the Add method.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

void Page_Load(Object sender, EventArgs e){

 // You can add a FormParameter to the AccessDataSource control's
 // SelectParameters collection programmatically.
 AccessDataSource1.SelectParameters.Clear();

 // Security Note: The AccessDataSource uses a FormParameter,
 // Security Note: which does not perform validation of input from the client.
 // Security Note: To validate the value of the FormParameter,
 // Security Note: handle the Selecting event.

 FormParameter formParam = new FormParameter("lastname","LastNameBox");
 formParam.Type=TypeCode.String;
 AccessDataSource1.SelectParameters.Add(formParam);
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:accessdatasource
     id="AccessDataSource1"
     runat="server"
     datasourcemode="DataSet"
     datafile="Northwind.mdb"
     selectcommand="SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate,RequiredDate,ShippedDate
             FROM Orders WHERE EmployeeID =
             (SELECT EmployeeID FROM Employees WHERE LastName = @lastname)">
   </asp:accessdatasource>

   <br />Enter the name "Davolio" or "King" in the text box and click the button.

   <br />
   <asp:textbox
    id="LastNameBox"
    runat="server" />

   <br />
   <asp:button
    id="Button1"
    runat="server"
    text="Get Records" />

   <br />
   <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     allowsorting="True"
     datasourceid="AccessDataSource1">
   </asp:gridview>

  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

 ' You can add a FormParameter to the AccessDataSource control's
 ' SelectParameters collection programmatically.
 AccessDataSource1.SelectParameters.Clear()

 ' Security Note: The AccessDataSource uses a FormParameter,
 ' Security Note: which does not perform validation of input from the client.
 ' Security Note: To validate the value of the FormParameter,
 ' Security Note: handle the Selecting event.

 Dim formParam As New FormParameter("lastname","LastNameBox")
 formParam.Type=TypeCode.String
 AccessDataSource1.SelectParameters.Add(formParam)
End Sub ' Page_Load

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:accessdatasource
     id="AccessDataSource1"
     runat="server"
     datasourcemode="DataSet"
     datafile="Northwind.mdb"
     selectcommand="SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate,RequiredDate,ShippedDate
             FROM Orders WHERE EmployeeID =
             (SELECT EmployeeID FROM Employees WHERE LastName = @lastname)">
   </asp:accessdatasource>

   <br />Enter the name "Davolio" or "King" in the text box and click the button.

   <br />
   <asp:textbox
    id="LastNameBox"
    runat="server" />

   <br />
   <asp:button
    id="Button1"
    runat="server"
    text="Get Records" />

   <br />
   <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     allowsorting="True"
     datasourceid="AccessDataSource1">
   </asp:gridview>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ParameterCollectionKlasa reprezentuje kolekcję Parameter obiektów używanych w zaawansowanych scenariuszach powiązania danych z kontrolkami źródeł danych.The ParameterCollection class represents a collection of Parameter objects used in advanced data-binding scenarios with data source controls. ParameterObiekty są używane do powiązania wartości zawartych przez Page zmienne lokalne, pliki cookie HTTP, zmienne sesji i inne kontrolki do kontroli źródła danych podczas pobierania, aktualizowania, usuwania i wstawiania danych.The Parameter objects are used to bind the values contained by local Page variables, HTTP cookies, session variables, and other controls' values to data source controls when retrieving, updating, deleting, and inserting data.

Użyj ParameterCollection klasy, aby programowo zarządzać zestawem Parameter obiektów.Use the ParameterCollection class to programmatically manage a set of Parameter objects. Można dodawać, wstawiać i usuwać Parameter obiekty przy użyciu odpowiednich metod ParameterCollection klasy.You can add, insert, and remove Parameter objects using the appropriate methods of the ParameterCollection class. Aby programowo pobrać Parameter obiekty z kolekcji, należy użyć jednej z następujących metod:To programmatically retrieve Parameter objects from a collection, use one of following methods:

 • Użyj indeksatora, aby pobrać pojedynczy Parameter obiekt z kolekcji według nazwy lub przy użyciu notacji tablicy.Use the indexer to get a single Parameter object from the collection, by name or using array notation.

 • Użyj GetEnumerator metody, aby utworzyć System.Collections.IEnumerator obiekt zaimplementowany, który może być następnie używany do pobierania elementów z kolekcji.Use the GetEnumerator method to create a System.Collections.IEnumerator-implemented object, which can then be used to get items from the collection.

CountWłaściwość określa łączną liczbę elementów w kolekcji i służy do określania górnej granicy kolekcji.The Count property specifies the total number of items in the collection, and is used to determine the upper bound of the collection. Można dodawać i usuwać elementy z kolekcji przy użyciu Add Insert metod,, Remove i RemoveAt .You can add and remove items from the collection by using the Add, Insert, Remove, and RemoveAt methods.

W zależności od implementacji i semantyki konkretnej kontroli źródła danych kolejność, w jakiej parametry są przechowywane w ParameterCollection kolekcji, może być ważna.Depending on the implementation and the semantics of a particular data source control, the order in which the parameters are stored in the ParameterCollection collection might be important. Na przykład w przypadku używania SqlDataSource formantu jako źródła danych ODBC kolejność Parameter obiektów w ParameterCollection kolekcji musi być taka sama jak kolejność parametrów w sparametryzowanych kwerendach SQL, których używasz.For example, when using the SqlDataSource control as an ODBC data source, the order of the Parameter objects in the ParameterCollection collection must be the same as the order of the parameters in the parameterized SQL queries you use. Jednak podczas korzystania SqlDataSource z formantu z Microsoft SQL Server, kolejność Parameter obiektów nie jest ważna.However, when using the SqlDataSource control with Microsoft SQL Server, the order of the Parameter objects are not important.

Ważne

W przypadku korzystania z kontrolek źródła danych wartości są wstawiane do parametrów poleceń bez sprawdzania poprawności, co jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.When you use data source controls, values are inserted into command parameters without validation, which is a potential security threat. Aby sprawdzić poprawność wartości parametrów przed wykonaniem polecenia, należy użyć zdarzenia w kontroli źródła danych.Use an event in the data source control to validate parameter values before the command is executed. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

W poniższej tabeli wymieniono różne klasy parametrów i sposób ich użycia.The following table lists the different parameter classes and how they are used.

Klasa parametrówParameter Class OpisDescription
Parameter Klasa parametrów bazowych.The base parameter class. Użyj go, aby powiązać ze zmienną lokalną lub dowolnym ciągiem statycznym przy użyciu DefaultValue właściwości.Use it to bind to a local variable or any static string using the DefaultValue property.
ControlParameter Parametr, który może służyć do wiązania z wartością zwracaną przez kontrolkę lub metodę.A parameter that can be used to bind to a control's property or method return value.
CookieParameter Parametr, który może służyć do powiązania z wartością pliku cookie.A parameter that can be used to bind to the value of a cookie.
FormParameter Parametr, który może służyć do powiązania z atrybutem bieżącej strony formularzy sieci Web.A parameter that can be used to bind to an attribute of the current Web Forms page.
QueryStringParameter Parametr, który może służyć do wiązania z wartością przekazaną do strony formularzy sieci Web w ciągu zapytania.A parameter that can be used to bind to a value passed to a Web Forms page on a query string.
SessionParameter Parametr, który może być użyty do utworzenia powiązania z wartością zmiennej sesji.A parameter that can be used to bind to the value of a session variable.
ProfileParameter Parametr, który może służyć do wiązania z wartością właściwości profilu ASP.NET.A parameter that can be used to bind to the value of an ASP.NET Profile property.

Konstruktory

ParameterCollection()

Inicjuje klasę do użycia przez wystąpienie klasy dziedziczonej.Initializes the class for use by an inherited class instance. Ten konstruktor może być wywoływany tylko przez dziedziczoną klasę.This constructor can be called only by an inherited class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Item[Int32]

Pobiera lub ustawia Parameter obiekt pod określonym indeksem w kolekcji.Gets or sets the Parameter object at the specified index in the collection.

Item[String]

Pobiera lub ustawia Parameter obiekt o określonej nazwie w kolekcji.Gets or sets the Parameter object with the specified name in the collection.

Metody

Add(Parameter)

Dołącza określony Parameter obiekt do końca kolekcji.Appends the specified Parameter object to the end of the collection.

Add(String, DbType, String)

Tworzy Parameter obiekt o określonej nazwie, typie bazy danych i wartości domyślnej, a następnie dodaje go na końcu kolekcji.Creates a Parameter object with the specified name, database type, and default value, and adds it to the end of the collection.

Add(String, String)

Tworzy Parameter obiekt o określonej nazwie i wartości domyślnej i dołącza go na końcu kolekcji.Creates a Parameter object with the specified name and default value, and appends it to the end of the collection.

Add(String, TypeCode, String)

Tworzy Parameter obiekt o określonej nazwie, TypeCode i wartości domyślnej i dołącza go na końcu kolekcji.Creates a Parameter object with the specified name, TypeCode, and default value, and appends it to the end of the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
Contains(Parameter)

Określa, czy ParameterCollection Kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the ParameterCollection collection contains a specific value.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy StateManagedCollection kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the StateManagedCollection collection to an array, starting at a particular array index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
CopyTo(Parameter[], Int32)

Kopiuje określony indeks tablicy parametrów do kolekcji parametrów.Copies a specified index of a parameter array to the parameter collection.

CreateKnownType(Int32)

Tworzy wystąpienie Parameter obiektu domyślnego.Creates an instance of a default Parameter object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetKnownTypes()

Pobiera tablicę Parameter typów, które ParameterCollection może zawierać kolekcja.Gets an array of Parameter types that the ParameterCollection collection can contain.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValues(HttpContext, Control)

Pobiera uporządkowaną kolekcję Parameter nazw obiektów i odpowiadające im wartości, które są obecnie zawarte w kolekcji.Gets an ordered collection of Parameter object names and their corresponding values currently contained by the collection.

IndexOf(Parameter)

Określa indeks określonego Parameter obiektu w ParameterCollection kolekcji.Determines the index of a specified Parameter object in the ParameterCollection collection.

Insert(Int32, Parameter)

Wstawia określony Parameter obiekt do ParameterCollection kolekcji o określonym indeksie.Inserts the specified Parameter object into the ParameterCollection collection at the specified index.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnClear()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową działanie przed Clear() usunięciem wszystkich elementów z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the Clear() method removes all items from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnClearComplete()

Wykonuje dodatkowe procesy niestandardowe po wyczyszczeniu zawartości kolekcji.Performs additional custom processes after clearing the contents of the collection.

OnInsert(Int32, Object)

Występuje przed Insert(Int32, Parameter) wywołaniem metody.Occurs before the Insert(Int32, Parameter) method is called.

OnInsertComplete(Int32, Object)

Występuje po Insert(Int32, Parameter) zakończeniu metody.Occurs after the Insert(Int32, Parameter) method completes.

OnParametersChanged(EventArgs)

Podnosi ParametersChanged zdarzenie.Raises the ParametersChanged event.

OnRemove(Int32, Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje dodatkową czynność przed IList.Remove(Object) IList.RemoveAt(Int32) usunięciem określonego elementu z kolekcji.When overridden in a derived class, performs additional work before the IList.Remove(Object) or IList.RemoveAt(Int32) method removes the specified item from the collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
OnRemoveComplete(Int32, Object)

Występuje po Remove(Parameter) zakończeniu metody.Occurs after the Remove(Parameter) method completes.

OnValidate(Object)

Wykonuje dodatkowe procesy niestandardowe podczas walidacji wartości.Performs additional custom processes when validating a value.

Remove(Parameter)

Usuwa określony Parameter obiekt z ParameterCollection kolekcji.Removes the specified Parameter object from the ParameterCollection collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa Parameter obiekt z kolekcji w określonym indeksie ParameterCollection .Removes the Parameter object at the specified index from the ParameterCollection collection.

SetDirty()

Wymusza, StateManagedCollection aby cała kolekcja była serializowana do stanu widoku.Forces the entire StateManagedCollection collection to be serialized into view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
SetDirtyObject(Object)

Oznacza określony Parameter obiekt jako zmieniony od czasu ostatniego ładowania lub zapisu ze stanu widoku.Marks the specified Parameter object as having changed since the last load or save from view state.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
UpdateValues(HttpContext, Control)

Wykonuje iterację Parameter obiektów zawartych w kolekcji i wywołuje Evaluate metodę dla każdej z nich.Iterates through the Parameter objects contained by the collection, and calls the Evaluate method on each one.

Zdarzenia

ParametersChanged

Występuje, gdy jeden lub więcej Parameter obiektów zawartych w kolekcji zmienia stan.Occurs when one or more Parameter objects contained by the collection changes state.

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w StateManagedCollection kolekcji.Gets the number of elements contained in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest synchronizowana (bezpieczne wątki).Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is synchronized (thread safe). Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do StateManagedCollection kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the StateManagedCollection collection. Ta metoda zwraca null we wszystkich przypadkach.This method returns null in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca iterator, który wykonuje iterację StateManagedCollection kolekcji.Returns an iterator that iterates through the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Add(Object)

Dodaje element do StateManagedCollection kolekcji.Adds an item to the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Clear()

Usuwa wszystkie elementy z StateManagedCollection kolekcji.Removes all items from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Contains(Object)

Określa, czy StateManagedCollection Kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the StateManagedCollection collection contains a specific value.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w StateManagedCollection kolekcji.Determines the index of a specified item in the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do StateManagedCollection kolekcji o określonym indeksie.Inserts an item into the StateManagedCollection collection at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection has a fixed size. Ta metoda zwraca false we wszystkich przypadkach.This method returns false in all cases.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is read-only.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Item[Int32]

Pobiera IStateManager element o określonym indeksie.Gets the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z StateManagedCollection kolekcji.Removes the first occurrence of the specified object from the StateManagedCollection collection.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IList.RemoveAt(Int32)

Usuwa IStateManager element o określonym indeksie.Removes the IStateManager element at the specified index.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy StateManagedCollection Kolekcja zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the StateManagedCollection collection is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca poprzednio zapisany stan widoku StateManagedCollection kolekcji i elementów, które IStateManager zawiera.Restores the previously saved view state of the StateManagedCollection collection and the IStateManager items it contains.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany do StateManagedCollection kolekcji i każdego IStateManager obiektu, który zawiera od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes to the StateManagedCollection collection and each IStateManager object it contains since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że StateManagedCollection kolekcja i każdy z IStateManager obiektów, które zawiera, są śledzone w celu śledzenia zmian stanu widoku, aby mogły być utrwalane między żądaniami dotyczącymi tej samej strony.Causes the StateManagedCollection collection and each of the IStateManager objects it contains to track changes to their view state so they can be persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po StateManagedCollection)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też