QueryableDataSource.GetViewNames Metoda

Definicja

Pobiera kolekcję nazw reprezentujących widoki, które są skojarzone z QueryableDataSource kontrolką.Gets a collection of names that represent views that are associated with the QueryableDataSource control.

protected:
 override System::Collections::ICollection ^ GetViewNames();
protected override System.Collections.ICollection GetViewNames ();
override this.GetViewNames : unit -> System.Collections.ICollection
Protected Overrides Function GetViewNames () As ICollection

Zwraca

ICollection

Kolekcja nazw reprezentujących widoki, które są skojarzone z QueryableDataSource kontrolką.A collection of names that represent views that are associated with the QueryableDataSource control.

Implementuje

Dotyczy