QueryableDataSource.UpdateParameterVales Metoda

Definicja

Aktualizuje wartości parametrów, które uległy zmianie od czasu poprzedniego żądania.Updates the parameter values that have changed since the previous request.

protected:
 virtual void UpdateParameterVales();
protected virtual void UpdateParameterVales ();
abstract member UpdateParameterVales : unit -> unit
override this.UpdateParameterVales : unit -> unit
Protected Overridable Sub UpdateParameterVales ()

Dotyczy